Gyldigheten av vedtak om ileggelse av 30 prosent tilleggsskatt

18.05.2006, HR-2006-00835-A, (sak nr. 2005/1274), sivil sak, anke
Ligningsloven §§ 10-3 og 10-4 nr. 1 tredje punktum siste alternativ
Eksportfinans ASA (advokat Per Arne Damm) mot Staten v/Oslo likningskontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Camilla Selman)
Støle, Tjomsland, Matningsdal, Utgård og justitiarius Schei

Selvangivelse og næringsoppgave ble for inntektsåret 1998 fylt ut elektronisk ved hjelp av et dataprogram. Under utfyllingen kom det inn et beløp i en post som ikke skulle vært ført der. Feilen oppsto ved at en manuell overstyring i forhold til en av postene i næringsoppgaven ikke blokkerte for senere kobling til en annen post - noe som igjen førte til at det ble oppgitt ca. 33 millioner kroner for lavt skattemessig overskudd for inntektsåret.

Ved den ordinære ligningsbehandlingen ble selskapet ilagt 30 prosent tilleggsskatt med ca. 2,8 millioner kroner. Ligningsnemnda og overligningsnemnda fastholdt ligningen. Tingretten opphevet ligningen for så vidt gjaldt vedtaket om ileggelse av 30 prosent tilleggsskatt, og fastsatte at denne ved ny ligning skulle settes til 15 prosent. Selskapet anket og gjorde gjeldende at det ikke var grunnlag for å anvende tilleggsskatt. Staten v/Oslo likningskontor anket også, og anførte at tilleggsskatten uriktig var redusert. Som for underinstansene var partene enige om at de generelle vilkårene for å ilegge tilleggsskatt forelå, jf. ligningsloven § 10-2 nr. 1. Det var videre enighet om at det ikke forlå forsøk på skatteunndragelse. Høyesterett kom under dissens til at feilen ikke kunne anses som en forståelsesfeil, og at den måtte bedømmes som en "regne- eller skrivefeil", jf. ligningsloven § 10-3 a. Flertallet kom videre til at feilen var "åpenbar". Det er et krav at det med grunnlag i skattyters oppgaver lett kan konstateres at det foreligger en feil, men det gjelder ikke et tilleggsvilkår om at det er åpenbart hva feilen består i, og dermed hvilken korrigering som skal gjøres. I saken her måtte det objektivt stå klart for ligningsmyndighetene at det var feil i skattyters oppgaver, og det var meget enkelt å rette opp feilen etter at skattyter var blitt kontaktet. En dommer kom til at det ikke forelå en regne- eller skrivefeil i ligningslovens forstand. Mindretallet kom videre til at ligningsloven § 10-3 bokstav b ikke var anvendelig, og at det ikke var grunnlag for å redusere tilleggsskatten til 15 prosent med hjemmel i § 10-4 nr. 1 tredje punktum siste alternativ eller i § 10-4 nr. 2.
Til toppen