Healer-virksomhet - straffutmåling og oppreisning

04.05.2006, HR-2006-00749-A, (sak nr. 2006/291), straffesak, anke
Straffeloven § 238
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Berit Sagfossen)
Stang Lund, Støle, Utgård, Coward og Gjølstad

A ble i tingretten dømt for grovt uaktsom forvoldelse av betydelig skade på legeme under utøvelse av virksomhet som "healer". Han hadde 14. og 15. april 2003 under behandlingen anbefalt brukt og gitt fornærmede så mange kalium tabletter at hun ble kaliumforgiftet og fikk hjerte- og respirasjonsstans. Hun ble påført en hjerneskade som førte til reduserte kognitive funksjoner. Tingretten fastsatte straffen til 5 måneders ubetinget fengsel, fradømmelse for alltid av retten til å ta syke i kur og tilkjente 50 000 kroner i oppreisning. Etter domfeltes anke gjorde lagmannsretten 90 dager av fengselsstraffen betinget på grunn av tidsforløpet, som ikke skyldtes domfelte.

Domfeltes anke til Høyesterett ble tillatt fremmet for straffutmålingen, herunder rettighetstapet, og det borgerlige rettskrav. Høyesterett var enig i at en straff på 5 måneders ubetinget fengsel og for alltid tap av retten til å drive virksomhet som alternativ behandler av sykdom mv., ville være et riktig utgangspunkt for en så alvorlig overtredelse av straffeloven § 238. Det var imidlertid gått litt over 3 år siden det straffbare forhold fant sted, noe som var urimelig lang tid for en relativt enkel sak. Tidsforløpet medførte at fengselsstraffen ble nedsatt til ubetinget fengsel i 60 dager. For øvrig ble anken forkastet. En anførsel utenom anken om at lagmannsrettens dom måtte oppheves etter straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 3 jf. §§ 294 og 147 fordi retten hadde pådømt saken før Den rettsmedisinske kommisjon hadde uttalt seg om den sakkyndiges tilleggsrapport, førte ikke fram.
Til toppen