Konkursbo - arbeidsgiveravgift/merverdiavgift

15.03.2006, HR-2006-00448-A, (sak nr. 2005/1146), sivil sak, anke
skattebetalingsloven § 32 nr. 3, folketrygdloven § 24-4 sjette ledd
Marineprovider ASA, dets konkursbo (advokat Thomas Rygg Hannestad) mot Staten v/Skattedirektoratet /advokat Erlend Haaskjold)
Bruzelius, Kaasen, Utgård, Flock, Aasland

Saken gjaldt statens adgang til å motregne krav på arbeidsgiveravgift mot et konkursbos krav på refusjon av merverdiavgift, jf. skattebetalingsloven § 32 nr. 3, jf. folketrygdloven § 24-4 sjette ledd. I kjennelsen i Rt. 2004 side 523 kom flertallet til at skattebetalingsloven § 32 nr. 3 første punktum åpnet for at krav om skyldig arbeidsgiveravgift kunne motregnes i konkursboets krav på tilbakebetaling av skatt.

Hovedkravet i saken nå var et konkursbos krav på refusjon av merverdiavgift som er et krav på staten alene, jf. merverdiavgiftsloven § 1. Motkravet var et krav på skyldig arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2. Etter denne lovs § 24-4 sjette ledd gjelder skattebetalingsloven for innkreving av trygdeavgifter. Spørsmålet for Høyesterett var om folketrygdloven etter skattebetalingsloven § 32 nr. 3 annet punktum, som angir staten, fylkeskommunen, kommunen og - siden 1984 - folketrygden som særskilte skattekreditorer, var til hinder for motregning fordi gjensidighetsvilkåret for motregning ikke ville være oppfylt når staten er debitor for hovedkravet og motkravet er et krav etter folketrygdloven Begge de tidligere instanser hadde kommet til at motregning kunne skje. Høyesterett kom til motsatt resultat. Det ble vist til at det fulgte av så vel ordlyd som forarbeider at folketrygden er en særskilt skattekreditor, atskilt fra staten. Krav på ytelse fra folketrygden ble således i forarbeidene sett på som et krav på folketrygden alene, ikke som et krav på staten. Det kunne da ikke tillegges vekt at folketrygden ikke er et særskilt rettssubjekt. Den omstendighet at arbeidsgiveravgift ikke fordeles etter skattebetalingslovens kapittel VIII innebar ikke at skattebetalingsloven § 32 nr. 3 annet punktum ikke kom til anvendelse. Etter folketrygdloven § 24-4 sjette ledd skal all innkreving av avgifter til folketrygden, herunder arbeidsgiveravgift, skje etter skattebetalingslovens regler. Fellesinnkrevingen omfatter avgifter til folketrygden som skal fordeles etter kapittel VIII, og det var ikke støtte for at en avgift som ikke fordeles, skulle behandles annerledes enn de andre.
Til toppen