Kravene til spesifisering når det blir begjært sikring av bevis

23.05.2006, HR-2006-00867-A, (sak nr. 2006/90), sivil sak, KJÆREMÅL
Tvistemålsloven § 271 a
Normarc Flight Inspection Systems AS (advokat Harald Hjort) mot Norwegian Special Mission AS (advokat Yngve von Ahnen)
Coward, Kaasen, Tønder, Lund og justitiarius Schei

Normarc begjærte sikring av bevis - datalagret materiale - hos konkurrenten Norwegian SM, på grunn av mistanke om at tidligere ansatte hadde kopiert og tatt med seg datalagret materiale. Tingretten tok i første omgang begjæringen til følge, og bevissikringen ble gjennomført. Men etter muntlige forhandlinger opphevet tingretten den tidligere kjennelsen, fordi den kom til at krav til spesifisering av begjæringen ikke var oppfylt.

Normarc påkjærte til lagmannsretten, og satte der også frem subsidiære påstander, med sikte på å spesifisere begjæringen. Lagmannsretten la til grunn at det må gjelde samme krav til spesifisering som ved plikten til å legge frem dokumentbevis etter § 253, og at den opprinnelige begjæringen ikke oppfylte kravet. Videre mente retten at kravet til spesifisering må være oppfylt før namsmannen foretar bevissikring, og tok derfor ikke stilling til om de subsidiære påstandene tilfredsstilte spesifiseringskravet. Normarc påkjærte kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg, og saken ble henvist til behandling i avdeling. Høyesterett kom til at lagmannsrettens kjennelse måtte oppheves fordi retten hadde tolket loven uriktig når den la til grunn at det var for sent å spesifisere begjæringen i de subsidiære påstandene for lagmannsretten. Det var da ikke nødvendig for Høyesterett å ta stilling til hvor strengt kravet til spesifisering er, men spørsmålet ble kommentert noe. Det ble gitt uttrykk for at det ikke er riktig uten videre å stille de samme kravene ved begjæring om bevissikring etter § 271 a som ved begjæring om innsyn etter § 253. Både formålet med henholdsvis begjæring om bevissikring og begjæring om innsyn, og praktiske hensyn må få betydning for hvor strengt spesifiseringskravet stilles. Hva det etter den innledende sikringen skal gis innsyn i, må bestemmes som ledd i den etterfølgende kontradiktoriske behandlingen. Her vil kravet til spesifisering i noen grad skjerpes, men likevel slik at momenter i den nærmere vurderingen blant annet vil være i hvilken grad spesifisering er mulig, og hvor nærliggende det er at det foreligger bevismateriale som det er grunn til å sikre.
Til toppen