NRKs "Brennpunkt" viste forbudt program - ytringsfrihet.

24.04.2006, HR-2006-00682-A, (sak nr. 2005(1620), sivil sak, KJÆREMÅL
Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10
Norsk rikskringkasting AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot Christer Tromsdal (advokat Nicolai V. Skjerdal)
Støle, Bruzelius, Lund, Stang Lund og justitiarius Schei

Byfogden hadde etter begjæring fra Christer Tromsdal forbudt NRK å sende TV-programmet "Brennpunkt", som omhandlet politiets etterforskningsmetoder i en sak med tilknytning til NOKAS-ranet. NRK valgte å vise programmet til tross for forbudet, og påkjærte dessuten byfogdens kjennelse. Spørsmålet i saken var om NRK hadde rettslig interesse i å få fremmet kjæremålet til realitetsbehandling, og slik få prøvet rettmessigheten av inngrepet i ytrings- og informasjonsfriheten.

Lagmannsretten hadde avvist kjæremålet med henvisning til at den rettslige interessen i saken om midlertidig forføyning var bortfalt etter at programmet var blitt sendt. Kjæremålet ble henvist til behandling i avdeling. Høyesterett kom til at NRK hadde et rimelig krav på å få overprøvd byfogdens avgjørelse. Det ble vist til at kringkastingsforbudet er et inngrep i ytringsfriheten som går rett til kjernen i vernet etter Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10, og at forhåndssensur reiser sentrale spørsmål i et demokratisk samfunn. Spørsmålet om rettslig interesse etter tvistemålsloven § 54 må vurderes i lys av EMK artikkel 13 om effektivt rettsmiddel ("effective remedy"). Sett i sammenheng med artikkel 1 og artikkel 35 nr. 1 uttrykker konvensjonen et subsidiaritetsprinsipp: Det tilligger primært statene å håndheve vernet etter konvensjonen. Ved praktiseringen av den rettslige standard som ligger i begrepet rettslig interesse, må det være et tungtveiende hensyn å legge til rette for en effektiv nasjonal rettslig prøving av spørsmålet om konvensjonsbrudd. Lagmannsrettens kjennelse måtte etter dette oppheves, og kjæremålssaken hjemvises til fortsatt behandling i lagmannsretten.
Til toppen