Overdragelse av areal til hyttetomt - spørsmål om gyldighet

04.05.2006, HR-2006-00750-A, (sak nr. 2005/1647), sivil sak, anke
Jordlova § 12
A (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot B (advokat Eirik Tertnes)
Utgård, Coward, Stang Lund, Støle og Gjølstad

Saken gjaldt spørsmål om en avtale om overdragelse av et areal til hyttetomt var ugyldig som følge av at det ikke ble gitt samtykke til fradeling etter jordloven § 12. På slutten av 60-tallet fikk B tillatelse av sin far til å føre opp en hytte på farens landbrukseiendom i X. Det ble ikke gitt tillatelse til fradeling og ikke gjennomført oppmåling. Det ble heller ikke skrevet festeavtale eller lignende. B betalte ikke noen form for vederlag. Da hytta ble bygd ble det satt opp gjerde rundt den, som fortsatt står. Det inngjerdede arealet utgjør ca. 1 dekar.

I 1974 ble eiendommen skjøtet over til B og hennes to søsken, A og C, i sameie. I 1988 ble søsknene enige om å fradele tre tomter på eiendommen. Det ble laget tegninger som viste tre omtrent like store tomter. Tomten rundt Bs hytte var på ca. 3,9 dekar. Det ble søkt om fradeling av tomten, men ved vedtak 26. oktober 1999 ble det endelig avgjort at det bare ble gitt samtykke til fradeling av ca. 1 dekar. I 1999 ble A eneeier av landbrukseiendommen. A og B kom ikke til enighet om omfanget av B sine rettigheter, og det ble reist sak hvor B gjorde gjeldende at hun hadde eiendomsrett til tomten rundt hytta i samsvar med avtalen med tegninger fra 1988. A gjorde gjeldende at B bare hadde bruksrett innenfor gjerdet som ble reist på 1970-tallet. Tingretten kom til at B bare hadde bruksrett innenfor gjerdet som ble reist på 1970-tallet. Lagmannsretten kom til at grensene for hyttetomten skulle følge avtalen fra 1988. Høyesterett kom til samme resultat som tingretten. Slike avtaler som avtalen fra 1988 måtte falle bort ved endelig nektelse av samtykke til deling. Det ble særlig vist til lovteksten og de hensynene delingsforbudet i jordloven § 12 skal ivareta.
Til toppen