Rederibeskatningsordningen

15.03.2006, HR-2006-00449-A, (sak nr. 2005/1043), sivil sak, anke
skatteloven 1911 § 51 A-6 nr. 3
Kristiansands Tankrederi AS mfl. (advokat Anders V. Heieren) mot staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)
Kaasen, Flock, Bruzelius, Utgård, Aasland

Saken gjelder hvorvidt renter på for mye innbetalt forskuddsskatt skal tillegges konto for tilbakeholdt beskattet inntekt (KBI) etter rederibeskatningsordningen i skatteloven 1911 § 51 A-6 nr. 3. Under rederibeskatningsordningen (skatteloven 1911 § 51 A, videreført i skatteloven 1999 §§ 8-10 flg.) skilles det mellom inntekter som inntil videre ikke beskattes og inntekter som beskattes løpende og derfor kan utdeles for eksempel som utbytte uten ytterligere beskatning. De beskattede inntekter føres i KBI.

De tre rederiene mottok til sammen 2 142 956 kroner i rente på for mye innbetalt forskuddskatt (kemnerrenter). Beløpet ble ført som tillegg i KBI, jf. skatteloven 1911 § 51 A-6 nr. 3 tredje punktum om at "[s]kattepliktig inntekt tillegges kontoen". Selvangivelsen ble fraveket under henvisning til at kemnerrenter utbetales netto etter fratrekk av 28 % skatt, og at de derfor ifølge skatteloven 1911 § 42 femte ledd "ikke [regnes] som skattepliktig inntekt". Overligningsnemnda opprettholdt ligningen på dette punkt, hvilket både tingretten og lagmannsretten sluttet seg til. Høyesterett stadfestet under dissens lagmannsrettens dom. Som utgangspunkt suppleres de spesielle reglene om KBI av de alminnelige skatteregler, slik at kemnerrenter heller ikke innen rederibeskatning anses som skattepliktig inntekt. Skattefriheten skyldtes imidlertid her et praktisk begrunnet oppgjørsteknisk forhold - at kemnerrenten utbetales netto etter skattefradrag. Rentene var derfor reelt sett skattepliktige. Hensynet til å unngå dobbeltbeskatning tilsa følgelig at rentene legges til KBI. Men siden det ikke var grunnlag for å oppstille noen plikt til å trekke kemnerrenter på restskatt fra KBI, ville en utvidende tolkning av vilkårene for å legge inntekter til kontoen føre til manglende symmetri. Samtidig var det klare holdepunkter for å anta at reglene om endring av KBI er ment å være enkle og sjablonmessige. Det ville derfor ikke stride mot hensynene bak KBI om så vel inntekter som utgifter knyttet til kemnerrenter ble holdt utenfor kontoen. Mindretallet fant ikke at symmetrihensynet tilsa at kemnerrenter burde holdes utenfor KBI. Tilstrekkelig hjemmel for å føre renter på restskatt til fradrag i KBI ble antatt å følge av § 51 A-6 nr. 2, hvoretter renteinntekter innen rederibeskatningsordningen er skattepliktige og "tilsvarende utgifter . er fradragsberettiget". Dessuten kunne lovgiveren om nødvendig gi lovhjemmel.
Til toppen