Uaktsomt drap ved innførsel og salg av metanolholdig sprit

28.04.2006, 2005/1598 straffesak, anke
Straffeloven § 153
Erik Fallao og Per Erik Fossum mot Den offentlige påtalemyndighet
Øie, Stabel, Coward, Bruzelius, Lund

Saken gjaldt straffutmåling for blant annet uaktsomme drap forvoldt ved salg av metanolholdig sprit, og reiste særlig spørsmål om de uaktsomme drapene var begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

Erik Fallo var funnet skyldig i å ha innført til sammen rundt 70 000 liter sprit og i å ha omsatt til sammen rundt 50 000 liter av spriten. Store deler av det spritpartiet Fallo solgte, inneholdt metanol. Flere personer som hadde drukket spriten, døde eller ble betydelig skadet. Erik Fallo var funnet skyldig i uaktsom betydelig legemsbeskadigelse av en person og uaktsomt drap av to personer. Fallo var dessuten dømt for uaktsom forgiftning som har medført alminnelig fare for liv og helse, jf. straffeloven § 153 første ledd andre straffalternativ, jf. femte ledd. Per Erik Fossum var blant annet funnet skyldig i grovt heleri av 3000 liter sprit, som han hadde kjøpt av Fallo, og for å ha solgte videre nærmere 200 liter av spriten. To personer som drakk av spriten, ble metanolforgiftet og døde. Per Erik Fossum er funnet skyldig i uaktsomt drap av dem begge. Høyesterett fant at alle de uaktsomme drapene var forvoldt under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven § 239 andre straffalternativ. Det ble lagt vekt på at handlingene var alvorlige objektivt sett - særlig på grunn av det store skadepotensialet salg av metanolforgiftet sprit har - og på graden av den utviste skyld. Lagmanneretten hadde fastsatt straffen for Fallo til åtte år og seks måneder, og straffen for Fossum til fire år og seks måneder. Høyesterett mente at de handlingene Fallo var dømt for, i utgangspunktet lå svært nær lengstestraffen på ni år, men at det måtte gis et noe større fradrag i straffen enn det lagmannsretten hadde gjort. Fallo hadde dels avgitt en uforbeholden tilståelse, dels gitt forklaringer som - selv om de ikke var uforbeholdene - bidro til oppklaring både av egen sak og av andre saker i samme sakskompleks. Straffen ble satt til fengsel i åtte år. Høyesterett fant ikke grunnlag for å sette ned straffen for Fossum.
Til toppen