Valdtekt av psykisk utviklingshemma.

09.03.2006, HR-2006-00414-A, (sak nr. 2005/1745), straffesak, anke
Straffeprosesslova § 364, straffelova §§ 192 første ledd bokstav a og b og 193, straffelova § 192 første ledd bokstav a
Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Tor Henning Knudsen) mot A (advokat Knut Lindboe)
Coward, Øie, Rieber-Mohn, Gjølstad og justitiarius Schei

Straffeprosesslova § 364, straffelova §§ 192 første ledd bokstav a og b og 193 - retten si plikt til å stille nye spørsmål etter at lagretten hadde svart nei på spørsmål om brot på strl. § 192 første ledd bokstav a Tiltalevedtaket galdt brot på valdtektsføresegna i strl. § 192 første ledd bokstav a. I tingretten frifann dei tiltalte fordi dei meinte det ikkje var prova at han hadde truga eller vore valdeleg. Den krenkte er psykisk utviklingshemma, og retten peika på at vernet for dei svært ressurssvake ligg i strl. §§ 192 første ledd bokstav b og 193, men meinte at retten ikkje kunne prøve om desse føresegnene var brotne. Påtalemakta anka til lagmannsretten utan å vinne fram. Etter at lagretten svarte nei på spørsmålet om brot på § 192 første ledd bokstav a, avviste retten kravet frå aktor om nye spørsmål om § 192 første ledd bokstav b, subsidiært § 193, med den grunngjevinga at det ikkje galdt det same tilhøvet.

Anken frå påtalemakta over sakshandsaminga i lagmannsretten førde til at lagmannsretten sin dom vart oppheva med hovudforhandling. Høgsterett meinte at slik denne saka stod, galdt §§ 192 første ledd bokstav b og 193 same tilhøve som tiltalevedtaket, slik at det ikkje var uråd å stille nye spørsmål etter strpl. § 364. Vidare sa Høgsterett at utgangspunktet må vere at om det verkar nærliggjande å nytte dei aktuelle straffeføresegnene, må retten ha plikt til å stille nye spørsmål. Lagmannsretten sin dom bygde på den urette lovforståinga at dei nye spørsmåla ville gjelde eit anna strafflagt tilhøve. Det i seg sjølv er ein sakshandsamingsfeil som krev oppheving
Til toppen