Etterlattes erstatning - lekestativ brøt sammen

30.01.2006, HR-2006-00165-A, (sak nr. 2005/1154), sivil sak, anke
Skadeserstatningsloven § 3-5 annet ledd
A og B (advokat Christian Lundin) mot C (advokat Atle Helljesen) og D (advokat Olle Nohlin)
Støle, Bruzelius, Stang Lund, Rieber-Mohn og justitiarius Schei

Saken gjaldt etterlatte foreldres krav om oppreisning etter straffedom for uaktsomt drap, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 annet ledd. En 12 år gammel pike omkom etter at et lekeapparat brøt sammen og hun fikk deler av en stålkonstruksjon over seg. Saksforholdet fremgår av Høyesteretts dom i straffesaken mot produsenten og leverandøren av lekeapparatet, jf. HR-2006-00164-A.

Kravet ble behandlet som borgerlig rettskrav i straffesaken. Tingretten hadde fastsatt oppreisning med 200 000 kroner til hver av foreldrene. Lagmannsretten reduserte beløpet til 100 0000 kroner. Foreldrene anket særskilt til Høyesterett over lagmannsrettens fastsettelse av oppreisningsbeløpene. Hovedspørsmålet for Høyesterett var om det ved utmåling av oppreisning til etterlatte foreldre ved uaktsomt drap skulle etableres en normert erstatning. Slik normert oppreisning var det tidligere gitt anvisning på for så vidt gjelder forsettlig drap, jf. bl. a. Rt. 2001 side 274. Spørsmålet ble besvart bekreftende under henvisning til at de hensyn som har ligget til grunn for normert erstatning ved forsettlig drap, i betydelig grad også slår til ved uaktsomt drap. Uttalt at normen må ligge lavere ved uaktsomt drap. Ved forsettlig drap er det gitt anvisning på oppreisning på 120 000 kroner med mindre særlige forhold tilsier høyere eller lavere oppreisning. På denne bakgrunn ble normen for oppreisning til etterlatte foreldre ved uaktsomt drap satt til 75 000 kroner. I den aktuelle saken fulgte det av de påstander som var nedlagt for Høyesterett, at oppreisningsbeløpet ikke kunne settes lavere enn 100 000 kroner.
Til toppen