Frigivelse av salgspant i forhold til kausjonister som måtte regnes som forbrukere.

03.01.2006, HR-2006-00013-A, (sak nr. 2005/858), sivil sak, anke
Finansavtaleloven § 66 jf. § 57
I. Frank Bredal mfl. (advokat Tone-Lise Langerud Klose) mot Elcon Finans AS (advokat Jens Lind) II. Elcon Finans AS (advokat Jens Lind) mot Frank Bredal mfl. (advokat Tone-Lise Langerud Klose)
Stang Lund, Kaasen, Matningsdal, Lund og Aasland

Morgedal AS kjøpte og fikk ombygd nye Mercedes Benz varebiler for kortvarig utleie fra sent i 1998 fram til sommeren 2001. Ved avslutning av leieforholdet kjøpte leverandøren tilbake bilene for et på forhånd avtalt vederlag. Kjøp av nye biler ble finansiert av Elcon, som blant annet hadde salgspant i bilene. Bredal, Hildal og Larsgård hadde sammen kontroll over 88 prosent av aksjene i Morgedal. De stilte selvskyldnerkausjon begrenset oppad til en million kroner for enhver forpliktelse selskapet hadde eller måtte komme til å få til Elcon.

Morgedal fikk etter hvert økonomiske problemer. Situasjonen sommeren 2001 var at selskapet skyldte noe over 400 000 kroner for tidligere gjenkjøpte biler. Leverandøren motregnet skyldig beløp sammen med skyldig beløp for de sist gjenkjøpte biler i sluttoppgjøret med finansieringsselskapet. Elcon krevde deretter Morgedal og kausjonistene for den udekkede del av lånet. Kausjonistene gjorde gjeldende at de hadde kausjonert som forbrukere etter finansavtaleloven § 57. Sletting av salgspantene medførte at kausjonsavtalen falt bort etter § 66. Tingretten fant at kausjonistene ikke kunne regnes som forbrukere, og at de var solidarisk ansvarlig for ubetalte lån. Lagmannsretten kom til at kausjonistene måtte regnes som forbrukere etter § 57. De ble imidlertid ikke dårligere stilt etter sletting av salgspantene, slik at ansvaret ikke var falt bort etter § 66. Kausjonistenes anke til Høyesterett førte ikke fram. Leverandøren hadde full rett til å foreta motregning for skyldig beløp både overfor Morgedal og finansierings-selskapet. Motregningen sammen med utbetalt vederlag måtte anses som fullt oppgjør av gjenværende lån. Frigivelse av salgspant i bilene hadde i dette tilfelle ikke hatt noen betydning for kausjonistenes stilling. Elcons anke over at kausjonistene var regnet som forbrukere etter § 57, ble heller ikke tatt til følge. Selv om de hadde kontroll over og alene satt i Morgedals styre, og utførte all virksomhet i selskapet, var ikke formålet for kausjonen hovedsakelig knyttet til kausjonistenes næringsvirksomhet.
Til toppen