Samordning/virksomhetsoverdragelse innenfor SAS-konsernet - arbeidstakeres rettigheter

31.01.2006, HR-2006-00174-A, (sak nr. 2005/744) sivil sak, anke
Arbeidsmiljøloven § 73 A
Herdy L. Abrahamsen mfl. (advokat Einar Eng og advokat Kjetil Edvardsen) mot Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden (advokat Lars Holo)
Skoghøy. Bruzelius, Stang Lund, Oftedal Broch og Gussgard

Saken gjaldt spørsmålet om hvorvidt overføringen av en aktivitet fra et selskap til et annet innenfor samme konsern var av en slik karakter at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse. Etter at SAS AB 20. desember 2001 overtok aksjene i Braathens ASA, ble det gjennomført en samordning av virksomheten innenfor SAS-konsernet. Blant annet overtok Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden - som var organisert som et konsortium som var eid av de tre nordiske aksjeselskapene SAS Danmark AS, SAS Norge AS og SAS Sverige AB - utførelsen av bakketjenestene for Brathens' fly. Med "bakketjenester" ("ground handling") menes all virksomhet på en flyplass fra flyene lander til de tar av, dvs. håndtering av passasjerer før og etter avreise i form av billettservice, innsjekking av bagasje, stuing, lasting og lossing av bagasje og manøvrering av fly på bakken som ikke pilotene selv foretar.

Arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse gjennomfører EU-direktiver om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. For at disse skal komme til anvendelse, stilles det etter EF-domstolens praksis krav om (1) at overførselen gjelder en selvstendig økonomisk enhet, (2) at virksomheten er overført til ny innehaver på grunnlag av kontrakt eller sammenslåing av virksomheter og (3) at den virksomhet som blir videreført av den nye virksomhetsinnehaver, i det vesentlige er den samme som ble drevet av den tidligere innehaver - virksomheten må ha bevart sin identitet etter overføringen. Partene var enige om at vilkår (1) og vilkår (2) var oppfylt. Tvisten gjaldt vilkår (3). På grunnlag av en samlet bedømmelse av de kriterier som er oppstilt i EF-domstolens praksis, kom Høyesterett - i motsetning til tingretten og lagmannsretten - til at virksomhetens identitet var i behold. Ved vurderingen ble det lagt vekt på at tjenestens art fullt ut var den samme, at virksomheten ble drevet i de samme lokaler og i stor grad med bruk av den samme infrastruktur på flyplassene som Braathens hadde benyttet, at SAS-konsortiet overtok en god del verdifullt utstyr (selv om antallet utstyrsenheter som ble overtatt, var relativt lite) og en ikke ubetydelig del av de ansatte (265 av 1 130 personer, eller ca. 200 av 1 066 årsverk), og at det var den samme kundekrets som ble betjent, nemlig Braathens' fly og flypassasjerer.
Til toppen