Narkotika - straffutmåling

23.01.2006, HR-2006-00132-A, (sak nr. 2005/1679), straffesak, anke
straffeloven § 162
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stig Ole Haug)
Stabel, Utgård, Lund, Tjomsland, Gjølstad

Straffutmåling og inndragning av vinning - kjøp og oppbevaring av 1200 gram heroin, av dette var halvparten videresolgt. Betydningen av tilståelse i politiforklaring som senere ble trukket tilbake.

A ble i tingretten og lagmannsretten dømt til seks års fengsel for grov narkotikakriminalitet, kjøp og oppbevaring av 1,2 kg heroin og videresalg av 600 gram. Hun ble videre dømt til inndragning av 250 000 kroner. Forholdet skjedde over en periode på halvannet år i Tromsø, ved at hun kjøpte og videresolgte mindre kvanta til ulike personer i miljøet. Hun hadde vært heroinmisbruker i mange år, og videresalget skjedde for å finansiere eget bruk og håndtering av gammel narkotikagjeld. Høyesterett fant at straffen i utgangspunktet ikke lå over syv år. At A selv var misbruker og at salget var skjedd for å finansiere dette kunne ikke få særlig betydning. Det kunne heller ikke legges vekt på at det var tidligere ektefelle som hadde fått henne inn i virksomheten, eller at hun nå har ny samboer og er i gang med rehabilitering. Derimot måtte det få betydning at hun innledningsvis i saken samarbeidet med politiet, og blant annet selv oppga de kvanta heroin som lå til grunn for tiltalen. Selv om forklaringen senere ble trukket, ville hun ikke uten disse opplysningene ha blitt dømt for et på langt nær så stort kvantum som hun ble domfelt for. Straffen ble derfor redusert med ca. halvannet år, til fem år og seks måneder. Inndragningsbeløpet ble stående. Gateverdien av 600 gram heroin var beregnet til 1,5 millioner kroner. Det var derfor allerede gitt en betydelig reduksjon, hvor det særlig var tatt hensyn til As svake økonomi og til at hun skal sone en lengre fengselsstraff.
Til toppen