Promillekjøring. Saksbehandlingsfeil

23.01.2006, HR-2006-00133-A, (sak nr. 2005/1637), straffesak, anke
vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd
A (advokat Knut Henning Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.statsadvokat Jostein Johannessen)
Lund, Tjomsland, Stabel, Utgård, Gjølstad

Domfelte hadde fulgt med A i drosje til dennes bosted, men var blitt sittende i drosjen etter at A hadde gått inn. Etter en tid forlot domfelte drosjen. Da A så ut av vinduet oppdaget han at hans bil, som hadde vært parkert med håndbrekket på i en åpen garasje med fronten ut mot en bratt innkjørsel, stod utfor en mur på framsiden av huset ned mot en vei. Han gikk ut og fant domfelte sittende inne i bilen. Nøklene til bilen lå inne i huset. Tingretten fant det bevist at domfelte hadde satt seg inn i bilen og løsnet håndbrekket, eventuelt satt bilen i fri, slik at den rullet rett fram i en lengde på 10-15 meter og utfor en mur. Videre la tingretten til grunn at domfelte var åpenbart beruset - 2,03 promille - og ikke selv husket noe fra episoden. Domfelte ble dømt til 21 dagers fengsel, 10000 kroner i bot og tap av føreretten.

Domfelte anket straffutmålingen og tap av føreretten til lagmannsretten som gjorde fengselsstraffen betinget. Domfelte anket på samme grunnlag til Høyesterett, som i forbindelse med at anken ble tillatt fremmet, ba aktor og forsvarer vurdere å ta opp lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Under ankeforhandlingen i Høyesterett påstod forsvareren frifinnelse, mens aktor nedla påstand om at tingrettens og lagmannsrettens dommer måtte oppheves fordi tingretten ikke hadde vurdert domfeltes subjektive forhold, jf. straffeprosessloven § 342 annet ledd nr.4, jf. § 343 annet ledd nr. 8. Høyesterett var enig med aktor i at dommene måtte oppheves på dette grunnlaget.
Til toppen