Seksuell omgang med barn under 14 år og barn under 16 år. Straffutmåling.

11.01.2006, HR-2006-00054-A, (sak nr. 2005/1574), straffesak, anke
Straffeloven § 195
A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)
Oftedal Broch, Tjomsland, Gjølstad, Gussgard og justitiarius Schei

A, som på handlingstiden var ca. 22 år, ble dømt for å ha hatt fire samleier med to jenter under 14 år, ytterligere ti samleier med den ene av disse etter at hun hadde fylt fjorten år, og dessuten tre samleier med en tredje jente under 16 år. Samtlige samleier var frivillig fra jentenes side. Lagmannsretten satte straffen til fengsel i 2 år og 9 måneder, hvorav 9 måneder ble gjort betinget, særlig på grunn av hans tilståelse.

De to jentene som var under 14 år hadde begge vært nær 14 års-grensen, men samlet representerte de fire samleiene likevel alvorlige overtredelser av § 195. Lagmannsretten karakteriserte domfeltes opptreden overfor de tre som et nærmest planmessig opplegg for å ha samleie med mindreårige jenter. Høyesterett fant ikke grunn til å nedsette straffen.
Til toppen