Tildeling av drosjeløyve

28.08.2006, HR-2006-01482-A, (sak nr. 2006/426), sivil sak, anke
yrkestransportloven § 4
Kjell Borger Østlund (advokat Runar Kehlin) mot May Wenche Johansen, Møre og Romsdal fylkeskommune (advokat Odd Larhammer)

Rt-2006-991

Dommere: Tønder, Flock, Skoghøy, Sverdrup, Lund

Saken gjelder gyldighet av vedtak om tildeling av drosjeløyve. Spørsmålet var om det kvalifikasjonskrav som oppstilles ved tildeling av løyve, må kunne dokumenteres innen søknadsfristens utløp. Etter § 4 i yrkestransportloven ( lov av 21. juni 2002 nr. 45) kan løyve tildeles den som har god vandel, tilfredsstillende økonomisk evne og tilstrekkelig faglig kompetanse. I §§ 6 - 8 i yrkestransportforskriften av 26. mars 2003 er innholdet i disse kravene nærmere regulert. For Johansens del besto kvalifikasjonskravet i at hun måtte framlegge vitnemål for bestått eksamen fra en godkjent teoretisk opplæring. Problemet var at eksamen først ble avholdt 10 dager etter utløpet av søknadsfristen.

Høyesterett kom til at verken loven eller forskriftens § 8 inneholdt noe krav om at dokumentasjon for bestått eksamen måtte foreligge innen utløpet av søknadsfristen. Heller ikke orienteringen som ble gitt til søkerne, inneholdt et slikt krav. Den ankende parts forståelse ville i realiteten innebære en materiell preskripsjonsregel med dramatiske konsekvenser for søkere som, av ulike årsaker, kom "for seint" med eksamensvitnemål. For at en slik forståelse skulle kunne legges til grunn, måtte det stilles krav til slik klarhet i bestemmelsens formulering at det ville være mulig for søkere å innrette seg etter dette. Det var ikke tilfelle verken for loven eller forskriften, noe som talte mot en slik forståelse. Heller ikke reelle hensyn eller forvaltningspraksis talte for en slik regel.

Les avgjørelsen i isn helhet

Til toppen