Overlatelse av reisedokument (pass)

15.09.2006, HR-2006-01574-A, (sak nr. 2006/1108), straffesak, anke
utlendingsloven § 47 annet ledd bokstav d
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Mandt)

Rt-2006-1121

Dommere: Stabel, Stang Lund, Matningsdal, Tønder, Tjomsland

A, som har arbeids- og oppholdstillatelse her i landet, hadde overlatt sitt gambiske pass til en eller flere ukjente personer. Passet ble ifølge stempler brukt ved inn- og utreise fra Gambia og fra et annet afrikansk land, trolig Senegal, i april 2004. Passbildet hadde vært skiftet minst to ganger. Han ble i tingretten og senere i lagmannsretten dømt til ubetinget fengsel i 21 dager. Lagmannsretten fant at A forsettlig hadde overlatt passet til andre, og at han forsto at det kunne bli brukt av utlending til å reise inn i Norge eller til en annen stat.

Høyesterett kom til at den idømte fengselsstraffen burde bli stående. Formålet med straffebestemmelsen, som kom i 1999 som ledd i en rekke tiltak for å bekjempe menneskesmugling, var å skjerpe straffen for alle typer utlån av reisedokument, også uavhengig av økonomisk motiv. Det foreligger sterke allmennpreventive hensyn ved slike overtredelser, som har elementer som likner mye på dokumentfalsk og falsk forklaring. Utgangspunktet må derfor være en kort, ubetinget fengselsstraff. Det ligger en betydelig risiko i å overlate sitt pass til andre, og misbruk av pass er et økende og ressurskrevende problem. De personlige problemer A hadde påberopt seg, hadde ikke en slik tyngde at samfunnsstraff kunne være aktuelt, og den idømte straff var ikke for streng.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen