Spørsmål om en dommers habilitet

21.12.2006, HR-2006-02144-A, (sak nr. 2006/1509), straffesak, anke

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig)

Rt-2006-1695

Dommere: Flock, Tønder, Skoghøy, Coward, Gussgard

Saken gjaldt spørsmålet om en dommer som hadde avsagt kjennelse om varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 3, ville være inhabil etter domstolloven § 108 i etterfølgende straffesak hvor det ble nedlagt påstand om rettighetstap etter straffeloven § 29.

A ble i tingretten dømt til tre års fengsel for en rekke grove bedragerier, en rekke tilfeller av dokumentfalsk, underslag og brudd på merverdiavgiftsloven og regnskapsloven mv. Han ble samtidig idømt rettighetstap – blant annet tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet. Han anket over tingrettens saksbehandling og gjorde gjeldende at sorenskriveren var inhabil. Dette begrunnet han med at hun på forhånd ved tre anledninger hadde avsagt kjennelser om varetektsfengsling hvor det ble konkludert med at det var sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at domfelte, om han ikke ble fengslet, ville begå nye straffbare handlinger. Dette var et så sentralt moment ved vurderingen av spørsmålet om rettighetstap at sorenskriveren måtte anses inhabil til å avsi dom i saken.

Anken ble forkastet både i lagmannsretten og i Høyesterett. Høyesterett uttalte blant annet at spørsmålet om domfelte hadde opptrådt på en slik måte at han for fremtiden hadde vist seg uskikket til eller kunne misbruke stilling eller virksomhet, innbød til en vesentlig mer sammensatt vurdering enn det spørsmål om fare for gjentakelse som ble behandlet ved varetektsfengslingen. At faren for gjentakelse av straffbare handlinger kunne være et moment blant flere andre i denne vurderingen, kunne ikke være avgjørende for spørsmålet om habilitet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen