Oppreisningserstatning for skade voldt ved seksuell handling med en pike på syv år

14.06.2006, HR-2006-01029-A, (sak nr. 2006/217), sivil sak, anke
Straffeloven § 200 andre ledd første punktum, straffeloven § 195 første ledd
A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Rikke Lassen)

Rt-2006-743

Dommere: Øie, Oftedal Broch, Bruzelius, Tønder og Gussgard

B ble i tingretten dømt for overtredelse av straffeloven § 200 andre ledd første punktum om seksuell handling med barn under 16 år, og den fornærmede ble tilkjent 20 000 kroner i oppreisningserstatning, jf. skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav a. B anket over skyldspørsmålet og oppreisningskravet. Da ankeforhandlingen i lagmannsretten startet, fremsatte den fornærmedes bistandsadvokat begjæring om at oppreisningserstatningen ble hevet til 40 000 kroner. Lagmannretten fant B skyldig i overtredelse av § 200 andre ledd første punktum og idømte en straff av fengsel i fem måneder. Retten uttalte i dommen at oppreisningserstatningen burde ha vært satt til 40 000 kroner. Under henvisning til at oppreisningskravets størrelse ikke var gjort til ankegjenstand, ble beløpet likevel satt til 20 000 kroner, som tingretten kom til.

Anken for Høyesterett gjaldt bare størrelsen på oppreisningserstatningen og ble dermed behandlet etter tvistemålslovens regler. Høyesterett fant at lagmannsretten la til grunn feil rettsanvendelse da den unnlot å behandle kravet om økt oppreisningserstatning fordi kravet ikke var satt frem ved anke. Videre uttalte Høyesterett at det ikke gjelder noen absolutt lengstefrist for når krav om ny behandling av borgerlige rettskrav må settes frem i forbindelse med anke i straffesak. Avgjørende er om den annen part har fått tilstrekkelig tid til å forberede seg på behandlingen, jf. straffeprosessloven § 434 fjerde ledd. Høyesterett fant ikke grunn til å fastsette en generell norm for oppreisningsbeløpet på dette området. Det forelå ingen praksis om utmåling av oppreisningserstatning etter § 200 annet ledd eller noen sammenlignbar praksis om utmålingen ved andre seksuelle overgrep mot barn. Overgrepet ble begått overfor en syv år gammel jente som var særlig sårbar på grunn av en vanskelig tidlig barndom. Det skjedde i forbindelse med et arrangement på skolen og dermed i en situasjon hvor syvåringen hadde et særlig krav på trygghet. Handlingen nærmet seg grensen for utuktig omgang, jf. straffeloven § 195 første ledd. Oppreisningserstatningen ble satt til 30 000 kroner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen