Voldtekt - straffutmåling

27.06.2006, HR-2006-01130-A, (sak nr. 2006/368), straffesak, anke
Straffeloven § 192 tredje ledd bokstav c jf. § 61 tredje ledd
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Elisabeth Jordan Ramstad)

Rt-2006-828

Dommere: Tjomsland, Flock, Kaasen, Utgård og Lund

A var dømt for voldtekt mot en tidligere samboer, en rekke brudd på besøksforbud og en grov legemsfornærmelse mot en annen tidligere samboer. Voldtekten var meget brutal og krenkende. Forholdet pågikk i omkring tre timer og fornærmede ble påtvunget forskjellige seksuelle krenkelser, blant annet flere vaginale samleier og orale samleier med sædavgang i munnen. Det hadde klare islett av vold, frihetsberøvelse og mishandling. Høyesterett uttalte at straffen for voldtekten etter de senere års skjerpelse av straffenivået isolert betraktet ville vært fengsel i omkring fire år.

Når Høyesterett tok i betraktning en tidligere svensk voldtektsdom, og legemsfornærmelsen som han nå ble domfelt for, kom man til at en straff - fengsel i fem år - som lagmannsretten hadde fastsatt, var passende. Høyesterett viste til at straffeloven § 61 tredje ledd innebar at retten kunne ta hensyn til utenlandske straffedommer ved å anvende den forhøyede strafferammen i straffeloven § 192 tredje ledd bokstav c. Slik det straffbare forhold var beskrevet i den svenske dommen, ville det forhold han der ble dømt for utvilsomt rammes av den norske voldtektsbestemmelsen. Under disse omstendigheten fant Høyesterett det ubetenkelig og riktig å anvende straffeloven § 61 tredje ledd i forhold til den svenske dommen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen