Anke over overskjønn. Spørsmål om et areal var å anse som eksternt eller internt friareal

28.06.2006, HR-2006-01136-A, (Sak nr. 2006/305), sivil sak, anke. Skriftlig sak
Skjønnsloven § 4 jf. plan- og bygningsloven § 59
Stavanger kommune (kommuneadvokat Tor Plahte) mot A mfl. (advokat Kåre Vierdal)

Rt-2006-847

Dommere: Oftedal Broch, Stang Lund, Utgård, Øie og Tjomsland

Ved Gulating lagmannsretts overskjønn ble et område på ca. 240 daa, som var regulert til friareal, ansett som internt friareal og taksert som tomtegrunn. Avgjørelsen ble avsagt under dissens. Rettens formann anså arealet som eksternt friområde.

Etter at ekspropriantens anke var henvist til Høyesterett, sendte partene et felles prosesskrift, der det fremgikk at de var enige om at skjønnsrettens flertall hadde bygget på feil rettsanvendelse. Det ble nedlagt felles påstand om opphevelse av overskjønnet. Høyesterett konstaterte at unntaket for interne friområder forutsetter at området er trukket inn i reguleringen for å tilfredsstille de særlige behov som beboerne i selve utbyggingsområdet har. Overskjønnets flertall hadde ikke basert seg på dette. Også arealets størrelse samt dets beliggenhet som del av et større friområde, talte med tyngde mot at unntaket om interne friområder ble gitt anvendelse. Overskjønnet måtte dermed oppheves.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen