Uaktsom promillekjøring - tap av førerett

28.06.2006, HR-2006-01139-A, (sak nr. 2006/707), straffesak, anke
Vegtrafikkloen §§ 22 første ledd og 33 nr. 1 sjette ledd
A (advokat Berit Reiss-Andersen)mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Berit Sagfossen)

Rt-2006-850

Dommere: Flock, Kaasen, Utgård, Tjomsland og Lund

A var både i tingretten og i lagmannsretten straffedømt for promillekjøring. Til tross for at alkoholkonsentrasjonen svarte til 1,8 promille, fastsatte lagmannsretten straffen til betinget fengsel i 14 dager pluss en bot på kr 20 000. Samtidig ble tap av føreretten idømt for 2 år. A anket forgjeves til Høyesterett over lagmannsrettens lovanvendelse. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at han hadde satt seg inn i bilen for å hente sigaretter i hanskerommet. For å spare batteriet da lyset ble slått på, startet han motoren. I forbindelse med dette utløste han håndbrekket ved uaktsomhet, og bilen trillet 1,5-2 meter fremover. Høyesterett fant at bilen da var "ført" i vegtrafikklovens forstand.

Anken gjaldt videre spørsmålet om tap av føreretten. Høyesterett anvendte unntaksregelen i vegtrafikkloven § 33 nr. 1 sjette ledd idet "andre helt spesielle grunner" talte for å gå under minstetiden på to år. Det ble lagt vekt på at det var tale om en uaktsom overtredelse av vegtrafikkloven § 22 første ledd som knapt hadde utløst noen nevneverdig risiko for skade. Tapsperioden ble derfor redusert til ett år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen