Lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for grovt underslag

28.06.2006, HR-2006-01150-A, (sak nr. 2006/302), straffesak, anke
Straffeloven § 256
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlig påtalemyndighet (statsadvokat Petter Mandt)

Rt-2006-853

Dommere: Kaasen, Øie, Gussgard, Flock og Gjølstad

A hadde som ansatt i bank benyttet sin tilgang til saksbehandlerverktøy til gjentatte ganger å overføre penger fra en depositumkonto til sin egen konto. Til sammen overførte hun over en periode på omkring åtte måneder ca. 102 000 kroner, mens hun innbetalte samlet 51 000 kroner. Det løpende underslag utgjorde på det meste knapt 58 000 kroner.

Tingretten dømte A for grovt underslag til 75 dagers fengsel, hvorav 54 dager betinget. Lagmannsrettens forkastet hennes anke over straffutmålingen. Etter anke til Høyesterett over lovanvendelsen og straffutmålingen opprettholdt Høyesterett domfellelsen for grovt underslag, men fastsatte samfunnsstraff på 75 timer. Ved helhetsvurderingen av om strl. § 256 skulle anvendes, la Høyesterett til grunn at den relevante "verdien av det underslåtte" var de akkumulerte uttak, uten fradrag for innbetalingene. As stilling i banken var ikke spesielt betrodd, og hun hadde ikke opptrådt fordekt. På den annen side hadde hun foretatt mange uttak over en forholdsvis lang periode. Samlet ble underslaget ansett som grovt, men forholdet lå ikke langt over terskelen. Grovt underslag skal som utgangspunkt av allmennpreventive grunner føre til ubetinget fengsel, men Høyesterett uttalte at terskelen for samfunnsstraff er noe senket også for denne type lovbrudd. Det ble tillagt vesentlig betydning at A innbetalte til sammen halvpartene av uttakene før hun hadde grunn til å tro at underslagene ville bli oppdaget. Hennes tap av stillingen som følge av underslaget var relevant, likeledes at hun tilbakebetalte hele beløpet, straks erkjente forholdet og tidligere var ustraffet. Sammenholdt med at underslaget ikke med noen klar margin kunne anses som grovt, begrunnet disse forholdene bruk av samfunnsstraff.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen