Var det en saksbehandlingsfeil at tiltalte satt i politiarrest under gjennomføringen av hovedforhandling i straffesak mot ham

29.06.2006, HR-2006-01155-A, (sak nr. 2006/547), straffesak, anke
Straffeprosessloven § 280, EMK artikkel 6 nr. 1
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr. Øydegard) mot A (advokat John Erik Nygaard)

Rt-2006-856

Dommere: Støle, Skoghøy, Gussgard, Oftedal Broch og justitiarius Schei

A satt varetektsfengslet da straffesaken mot ham ble påbegynt for Rana tingrett. Han ble overført til politiarrest og fremstilt derfra til hovedforhandlingens andre og tredje dag. Bakgrunnen var at X fengsel var stengt på grunn av oppussing. Alternativet var enten å løslate tiltalte eller å flytte forhandlingene til Bodø, som ligger 23 mil unna. Tingretten besluttet mot tiltaltes protest at forhandlingene skulle gjennomføres uten utsettelse, og A ble dømt til en straff av fengsel i 1 år og 4 måneder, hvorav 4 måneder betinget.

Både domfelte og påtalemyndigheten anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Domfelte anket også over saksbehandlingen og gjorde gjeldende at nektelsen av å utsette saken var en krenkelse av hans rett til en rettferdig rettergang etter EMK artikkel 6 nr. 1. Etter skriftlig saksforberedelse opphevet lagmannsretten dommen så langt den var påanket. Høyesterett tok påtalemyndighetens anke over lagmannsrettens lovanvendelse til følge, og kjennelsen ble opphevet. Det var ikke sannsynlig at oppholdet i politiarresten hadde hatt slike virkninger at tiltalte ikke hadde vært i stand til å ivareta sine interesser. Vilkårene for at varetektsinnsatte kan plasseres i politiarrest er meget strenge, men var her oppfylt. Videre var det alminnelige kravet til forsvarlig saksbehandling ivaretatt, og EMK artikkel 6 nr. 1 var ikke krenket.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen