Heleri, utbyttebegrepet

29.06.2006, HR-2006-01161-A, (sak nr. 2006-541), straffesak, anke
Straffeloven § 317
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Rt-2006-867

Dommere: Gussgard, Flock, Kaasen, Øie og Gjølstad

Lagmannsretten la til grunn som bevist at A var blitt oppsøkt en søndag kveld av en bekjent som ønsket å plassere en Ferrari til oppbevaring i hans garasje, noe han samtykket i. Det ble lagt til grunn at A på dette tidspunkt ikke kjente til at mannen skulle sørge for at bilen "forsvant", slik at eieren fikk utbetalt forsikringssummen. Senere på kvelden fikk A imidlertid forståelsen av at det kunne ligge et straffbart forhold bak mannens besittelse av bilen. A krevde da at bilen ble fjernet fra garasjen, men dette skjedde ikke. Blant bilens papirer oppdaget han at den var forsikret i If. Han kontaktet If og sa seg villig til å gi opplysninger om en bil, mot å få betalt kr 80 000. If henviste til politiet. Etter ytterligere påtrykk overfor den som var kommet med bilen, ble den hentet mandag kveld.

Lagmannsretten frifant A for grovt heleri. Påtalemyndigheten anket over rettsanvendelsen, men anken førte ikke frem. Etter straffeloven § 317 straffes for heleri "[d]en som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling, eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen,.." Høyesterett la til grunn at bilen ikke kunne anses som "utbytte av en straffbar handling", og A kunne da ikke i noe tilfelle straffes for heleri i forbindelse med oppbevaringen av bilen. Henvendelsen til If ble ansett kritikkverdig, men As handlemåte kunne ikke ses som forsøk på å skaffe seg del i utbytte av forsikringsbedrageriet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen