Utmåling av standardisert erstatning til barn

29.06.2006, HR-2006-01162-A, (sak nr. 2006/9), sivil sak, anke
Skadeserstatningsloven § 3-2a
Borsk Pasientskadeerstatning (advokat Halldis Winje) mot A (advokat Christian Thrane Asserson)

Rt-2006-871

Dommere: Flock, Kaasen, Øie, Gussgard og Gjølstad

En 2 ½ år gammel pike ble påført store hjerneskader som følge av uhell på et sykehus. Hun hadde fra før en medisinsk invaliditet forårsaket av en hjernesvulst som i det alt vesentlige var operert bort. I søksmål som piken anla mot Norsk Pasientskadeerstatning, utmålte tingretten og lagmannsretten erstatningen etter skadeserstatningsloven § 3-2a ut fra en medisinsk invaliditet på 95 %. Ved utmålingen ble lagt til grunn et bruttoprinsipp, og det ble ikke gjort fradrag for den forutgående invaliditeten. Høyesterett kom til at dette bruttoprinsippet ikke kunne anvendes.

Det riktige måtte da være å utmåle erstatningen ut fra et separasjonsprinsipp. Man så da bort fra grunnskaden og vurderte isolert hvilken medisinsk invaliditet den etterfølgende skadevoldende handling hadde påført skadelidte. Ut fra de medisinske opplysninger som forelå, kom Høyesterett til at erstatningen også etter dette prinsippet kunne utmåles ut fra en medisinsk invaliditet på 95 %. Lagmannsrettens dom ble etter dette stadfestet.

Les avgjørelsen i sin  helhet

Til toppen