Oppbevaring og overdragelse av 61 kg heroin - straffutmåling

22.08.2006, HR-2006-01464-A, (sak nr. 2006/560), straffesak, anke
straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf, straffeloven § 62
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Elisabeth J. Ramstad)

Rt-2006-964

Dommere: Tønder, Skoghøy, Stabel, Sverdrup, Coward

Oppbevaring og overdragelse av 61 kg heroin. Anvendelse av straffeloven § 62 - om oppbevaring og overdragelse er ett eller to straffbare forhold - og om tiltalte kunne dømmes for oppbevaring/omsetning av heroin når han helt til den avsluttende fase trodde det var hasj. 61 kg heroin ble brakt til Norge fra Tyrkia skjult i veggene i 64 pappkartonger, inneholdende klær. A sørget for å få eskene utlevert fra Gardermoen, brakt til sin svigerinnes bopel der han fjernet klærne, buntet sammen kartongene og deretter fraktet disse til sin egen leilighet. Neste dag ble kartongene inneholdende heroin avlevert til neste ledd i formidlingskjeden.

Lagmannsretten hadde behandlet oppbevaringen og overdragelsen til neste ledd som to selvstendige straffbare forhold, hvilket innebar at maksimumsstraffen i straffeloven § 162 tredje ledd første punktum på 15 år kunne overskrides. Høyesterett uttalte under henvisning til Rt. 2005 side 1524 at det må bero på en skjønnsmessig helhetsvurdering ut fra de konkrete forhold i saken om det foreligger ett eller to straffbare forhold. Høyesterett fant ingen feil ved lagmannsrettens vurdering på dette punkt. Anførselen om at han ikke kunne dømmes for oppbevaring/overdragelse av heroin når han først i avslutningsfasen ble klar over at det var dette og ikke hasj kartongene inneholdt, var rettet mot lagmannens rettsbelæring. A hevdet at han ikke hadde reelle muligheter til å komme seg ut av situasjonen på annen måte enn å tilkalle neste ledd i formidlingskjeden for umiddelbar henting av stoffet. I rettsbelæringen hadde lagmannen uttalt at han bare kunne komme fri dersom det framsto som helt umulig for han å komme seg ut av situasjonen. Dette var ikke tilfelle. Lagmannen hadde så bl.a. pekt på muligheten å ringe politiet. Høyesterett uttalte at siden han bevisst hadde begitt seg inn på en kriminell handling, måtte det - for at han skulle gå fri et medvirkningsansvar for det mer alvorlige forhold - påligge ham en streng plikt til aktivt å hindre at den kriminelle handling med hans medvirkning ble fullbyrdet. Dette kunne for eksempel skje ved å destruere stoffet eller å overlate det til politiet (uten at han dermed behøvde å melde seg). Heller ikke på dette punkt var det noen feil som kunne gi grunnlag for å oppheve lagmannsrettens dom. Lagmannsretten la for øvrig i sin straffutmåling til grunn at A hele tiden hadde vært klar over at kartongene inneholdt heroin. Saken gjaldt det største narkotikabeslaget som er gjort i Norge. A hadde hatt en viktig rolle ved å sørge for at stoffet ble brakt inn i formidlingskjeden og å tilrettelegge for overdragelse til neste ledd. Dommen på fengsel i 16 år ble opprettholdt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen