Foreldelse av boligkjøpers krav på erstatning/prisavslag

28.08.2006, HR-2006-01481-A, (sak nr. 2006/127), sivil sak, anke
Foreldelsesloven § 3 nr. 2, § 10 nr. 1 og § 15
Randi Nordvi og Terje Nordvi (advokat Anne Cathrine Røed) mot Astrid Gran og Helge Rasch (advokat Ragnhild Hillestad)

Rt-2006-983

Dommere: Flock, Sverdrup, Tønder, Coward, Lund

Boligkjøpere krevet i forliksklage erstatning for mangler ved taket og tok i klagen forbehold om "å bringe inn i saken" krav om dekning av kostnader ved utbedring av råtesoppskader på en av ytterveggene. Slikt krav ble senere tatt med i stevningen. I tingretten ble selgerne frifunnet fordi kravet var foreldet. Lagmannsretten tilkjente erstatning og prisavslag. Retten fant det godtgjort at kjøperne fikk "nødvendig kunnskap" mindre enn ett år forut for forliksklagen, og at klagen også avbrøt foreldelse for kravet vedrørende ytterveggen.

Ankebehandlingen for Høyesterett gjaldt spørsmålet om kravet vedrørende veggen var foreldet. Tilleggsfristen i foreldelsesloven § 10 nr. 1 var ikke utløpt da forliksklagen ble inngitt. Spørsmålet i saken var om dette kravet først ble fremsatt ved stevningen, noe som i tilfelle ville være for sent. Høyesterett uttalte at i en sak hvor mangelen ved taket også hadde ført til at andre deler av huset var påført følgeskader, ville det være rimelig å bedømme det krav som var knyttet til denne mangelen med korresponderende følgeskader som ett krav. Dette gjaldt i alle fall hvis det var nærliggende å regne med følgeskadene. Dette stemte også med resultatet ved en bedømmelse av om det etter sivilprosessens regler var tale om et nytt krav i forhold til et krav som allerede var eller hadde vært under behandling ved domstolene. "Takkravet" var etter dette ikke foreldet idet foreldelsen ble avbrutt ved forliksklagen.- Det ble ellers uttalt at et forbehold i forliksklagen ikke alene kunne være tilstrekkelig til å avbryte foreldelse, jf. kravet i foreldelsesloven § 15 nr. 1.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen