Legemsbeskadigelse mv. - straffutmåling

28.08.2006, HR-2006-01483-A, (sak nr. 2006/862), straffesak, anke
Straffeloven § 61
A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Yngve Johs. Andersen)

Rt-2006-996

Dommere: Coward, Flock, Sverdrup, Tønder, Lund

A var i tingretten dømt til ubetinget fengsel i 7 måneder for flere forhold, der det dominerende var en legemsbeskadigelse etter straffeloven § 229 andre straffalternativ. Han anket forgjeves til lagmannsretten. As anke til Høyesterett førte derimot frem, ved at straffen ble satt til fengsel i 5 måneder. Legemsbeskadigelsen var alvorlig ved at den skjedde i tre faser, A hadde forfulgt den fornærmede, og det siste angrepet hadde preg av mishandling. Høyesterett mente at en straff av ubetinget fengsel i fem måneder kunne være passende ut fra tradisjonelle straffutmålingsprinsipper, blant annet om betydningen av gjentakelse.

Spørsmålet var så om gjentakelsesbestemmelsen i straffeloven § 61, som både tingretten og lagmannsretten hadde vist til, skulle føre til en strengere straff. Høyesterett pekte på at A ikke var i gruppen av "de mest iherdige gjengangere", som straffskjerping etter § 61 ifølge forarbeidene først og fremst tar sikte på. Med ett unntak hadde reaksjonen overfor hans tidligere voldsforbrytelser vært en bot, og det var gått over fire år fra den forrige voldsepisoden til forholdet som han nå ble dømt for. Høyesterett så da ikke grunn til å skjerpe straffen på grunn av gjentakelse utover det man ville gjøre ut fra tradisjonelle straffutmålingsprinsipper.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen