Straffutmåling ved innsidehandel

05.09.2006, HR-2006-01523-A, (sak nr. 2006/680), straffesak, anke
verdipapirhandelloven § 14-3 første ledd, jf. § 2-1 første ledd
Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hedvig Moe) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Rt-2006-1049

Dommere: Flock, Rieber-Mohn, Sverdrup, Tønder, Lund

Domfelte var fra sommeren 2002 finansdirektør i X AS. Han ble i februar 2003 involvert i denne gruppens planer om oppkjøp av aksjene i det børsnoterte selskapet Y ASA. Senere samme måned kjøpte han 125 000 aksjer i selskapet. Han tilskyndet deretter sin bror til å foreta ytterligere kjøp, noe som førte til at broren kjøpte 198 000 aksjer. Da Xs kjøpstilbud ble offentliggjort steg kursen betydelig, og brødrene solgte da aksjene med gevinst på vel kr 500 000 før skatt. Aksjene var kjøpt for til sammen ca. kr 770 000.

Domfelte ble i tingretten straffet med fengsel i nitti dager for innsidehandel. I lagmannsretten ble straffen satt til fengsel i nitti dager, hvorav seksti dager betinget. Høyesterett la ved straffutmålingen vekt på at innsidehandel bidro til å undergrave tilliten til verdipapirmarkedet, til at det i dette tilfellet også representerte et grovt tillitsbrudd overfor domfeltes arbeidsgiver og på det økonomiske omfang. Tidsforløpet og det forhold at domfeltes godkjennelse som statsautorisert revisor var blitt tilbakekalt av Kredittilsynet som følge av domfellelsen, ble ikke tillagt nevneverdig vekt. Straffen ble hevet til ubetinget fengsel i seks måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen