Saksbehandlingsfeil ved lagmannsretten

05.09.2006, HR-2006-01524-A, (sak nr. 2006/586), straffesak, anke
straffeprosessloven § 294
A (advokat anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Rt-2006-1055

Dommere: Stang Lund, Bruzelius, Endresen, Sverdrup, Gjølstad

A ble i lagmannsretten dømt for innførsel av et meget betydelig kvantum hasjisj og amfetamin til fengsel i 6 år og 6 måneder. Han anket over saksbehandlingen ved lagmannsretten og straffutmålingen.

Høyesterett opphevde lagmannsrettens dom med hovedforhandling. Tysk politis avhør av As kontaktperson i Tyskland 14 dager før lagmannsretten pådømte saken skulle vært framlagt for lagmannsretten og forsvarer om det hadde kommet til norsk politi før saken var pådømt. Selv om manglende framleggelse etter det opplyste skyldtes forhold i Tyskland, forelå objektivt sett en feil ved saksbehandlingen. Saken hadde ikke vært fullstendig opplyst etter straffeprosessloven § 294 når retten ikke var kjent med at avhør var gjennomført 2. februar 2006. Dette gjelder også i de tilfeller verken retten, påtalemyndighet eller forsvarer kan bebreides, jf. Rt. 2005 side 321. Det avgjørende var at avhøret forelå før pådømmelsen. Feilen ved saksbehandlingen kunne ha innvirket på avgjørelsen av skyldspørsmålet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen