Rekkevidden av vitneforbudet

07.09.2006, HR-2006-01541-A, (sak nr. 2006/447), straffesak, kjæremål
Straffeprosessloven § 119 annet ledd
Ola Harald Thune (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal)

Rt-2006-1071

Dommere: Stabel, Utgård, Flock, Matningsdal, Tjomsland

Rekkevidden av vitneforbudet i strpl. § 119 annet ledd. Spørsmål om opplysninger en privatetterforsker innhenter under utførelse av et oppdrag for en advokat i forbindelse med et klientforhold, er undergitt vitneforbud.

Politiet ønsket å avhøre privatetterforsker Ola Thune i forbindelse med ny etterforskning av en drapssak. Thune var engasjert som privatetterforsker for den domfelte, som mente seg uskyldig dømt for drapet, og arbeidet etter kontrakt med dennes advokat. Domfelte er nå død. Politiet ønsket Thunes forklaring om hva tredjemenn måtte ha fortalt til ham om mulige drapsvåpen. Thune mente han hadde vitneforbud som advokats medhjelper etter straffeprosessloven § 119 annet ledd. Tingretten og lagmannsretten påla ham vitneplikt. Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse på grunn av uriktig lovtolking. Advokater har etter § 119 første ledd vitneforbud om det som er betrodd dem. Dette omfatter alt de i egenskap av sitt yrke og som ledd i et klienforhold innhenter eller får tilgang til på vegne av klienten. Det kan ikke gjøres unntak for opplysninger fra tredjemenn. Medhjelperens - her en privatetterforskers - stilling er etter bestemmelsens annet ledd avledet av advokatens, og ordlyden kunne tale for at bare det som er betrodd direkte til advokaten selv er beskyttet. Slik kunne bestemmelsen likevel ikke forstås. Alt medhjelperen får kunnskap om i egenskap av medhjelper, og som er ment å være tilgjengelig for prinsipalen, må i realiteten ses som en betroelse gitt direkte til prinsipalen.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen