Spørsmål om anvendelse av samfunnsstraff ved grov narkotikaforbrytelse

08.09.2006, HR-2006-01548-A, (sak nr. 2006/1053), straffesak, anke
Straffeloven § 162
A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndigheten (statsadvokat Tormod Haugnes)

Rt-2006-1093

Dommere: Tønder, Coward, Bruzelius, Sverdrup, Tjomsland

A ble av tingretten dømt til 420 timer samfunnsstraff. De alvorligste forhold gjaldt oppbevaring av 9746 gram hasjisj og 657 gram kokain med en styrkegrad på 46 %, noe som i utgangspunktet ville ha gitt en straff av fengsel i tre år og seks måneder. Bakgrunnen for anvendelse av samfunnsstraff var først og fremst at A på egen hånd hadde gjennomgått rehabilitering som av tingretten ble karakterisert som "bemerkelsesverdig".

Lagmannsrettens flertall lot rehabiliteringshensynet, sammen med tilståelse og lang behandlingstid, komme A til gode i form av en betydelig reduksjon i fengselsstraffen, som ble satt til to år. Et mindretall på tre dommere ville gi samfunnsstraff. På bakgrunn av de alvorlige forhold som A var domfelt for, fant ikke Høyesterett at det forlå tilstrekkelig grunnlag for å anvende samfunnsstraff. Lagmannsrettens utmåling av to års fengselsstraff ble opprettholdt. På bakgrunn av sterke rehabiliteringshensyn ble seks måneder gjort betinget. Dissens idet en dommer mente at hele straffen på to år burde være ubetinget.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen