Grov narkotikaforbrytelse - straffutmåling, om samfunnsstraff kunne anvendes og betydningen av tiltaltes tilståelse

08.09.2006, HR-2006-01549-A, (sak nr. 2006/942), straffesak, anke
straffeloven § 162 første og annet ledd
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Rt-2006-1096

Dommere: Sverdrup, Tønder, Coward, Bruzelius, Tjomsland

Politiet beslagla ca 1 kilo hasj og 4,7 gram kokain hjemme hos A. Han innrømmet samtidig at han i tiden forut for beslaget hadde solgt ca 1,5 kilo hasj. Han ble i tingretten dømt til ett års ubetinget fengsel for disse forhold og for innførsel av ti ampuller med anabole steroider. Han anket forgjeves til lagmannsretten.

As anke til Høyesterett førte derimot frem, ved at straffen ble satt til ni måneders fengsel. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at størsteparten av den beslaglagte hasjen var planlagt videresolgt, og at han tidligere hadde solgt hasj til en krets på fem personer, hvorav noe av stoffet antakelig ble videresolgt. Han hadde således bidratt til en forholdsvis omfattende spredning av narkotika. Domfeltes tilståelse av salg av ca 1,5 kilo hasj ble tillagt betydelig vekt i formildende retning, da det ikke var noen holdepunkter for at han ville ha blitt domfelt for dette hvis han ikke hadde tilstått. Saksbehandlingstiden var derimot ikke så lang at det tilsa noen lavere straff. Den var på ett år og fem måneder. Spørsmålet var om det kunne idømmes samfunnsstraff. Domfelte hadde vært gjennom en positiv utvikling etter at de straffbare forhold fant sted, men det forelå likevel ingen egentlig rehabiliteringssituasjon. Høyesterett fant at det ikke var grunnlag for å idømme samfunnsstraff, da det dreide seg om en forholdsvis alvorlig narkotikaforbrytelse, hvor det normalt må reageres med ubetinget fengsel. På bakgrunn av de formildende omstendighetene i saken, og da særlig den uforbeholdne tilståelsen, ble straffen satt noe ned.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen