Skade ved arrestasjon

08.09.2006, HR-2006-01550-A, (sak nr. 2006/303), sivil sak, anke,
Bilansvarsloven § 4 jf. § 16 første ledd
Staten v/Justisdepartementet (advokat Siri K. Kristiansen ) mot A (advokat Håkon Helle)

Rt-2006-1099

Dommere: Stang Lund, Rieber-Mohn, Stabel, Utgård, Lund

I forbindelse med pågripelse av en 20 år gammel mann mistenkt for kjøring i påvirket tilstand, ble hans mor skadet da hun holdt fast i politibilens dørhåndtak og ble dratt med bilen noen få meter. Skaden skjedde etter at politiet hadde vist henne bort fra bilen fordi hennes opptreden vanskeliggjorde gjennomføring av tjenesteoppdraget.

Tingretten frifant staten da politiet ikke kunne bebreides, mens skadelidte hadde opptrådt grovt uaktsomt. Lagmannsretten kom til at staten var ansvarlig for skaden med to tredjedeler. Den polititjenestemann som kjørte bilen var å bebreide. Også skadelidte hadde utvist en ikke liten grad av uaktsomhet og følgelig medvirket til skaden. Høyesterett stadfestet tingrettens dom. Føreren av politibilen hadde opptrådt forsvarlig under utføring av tjenesteoppdraget. Når skadelidte sto ved bilen og holdt i døren, burde hun innsett at hun kunne bli påført en skade når bilen kom i bevegelse. Denne risiko er nærliggende og betydelig, noe hun åpenbart burde ha innsett. Som lagmannsretten, fant Høyesterett at skadelite hadde utvist en ikke liten grad av uaktsomhet. Ved bedømmelsen av om hennes uaktsomme medvirkning burde føre til nedsettelse eller helt bortfall av erstatningskravet, var hennes opptreden i strid med polititjenestemannens pålegg om at hun skulle holde seg vekk fra bilen vesentlig. Når hun på tross av klar tilrettevisning opptrådte som hun gjorde, var hun i ferd med å hindre politiet i å utføre en tjenestehandling. Hun var derfor selv nærmest til å bære de økonomiske konsekvenser som denne atferd ledet fram til.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen