Grov narkotikaforbrytelse - spørsmål om samfunnsstraff

15.09.2006, HR-2006-01573-A, (sak nr. 2006/942), straffesak, anke
straffeloven § 162 og straffeloven § 28 a
A (advokat Roe Lauvås) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Rt-2006-1118

Dommere: Matningsdal, Tønder, Stabel, Stang Lund, Gjølstad

A var ved Karmsund tingretts tilståelsesdom dømt til fengsel i ett år for grov narkotikaforbrytelse. Gulating lagmannsrett forkastet hans anke over straffutmålingen. Hans anke til Høyesterett for å bli idømt samfunnsstraff ble også forkastet.

Dommen gjaldt primært oppbevaring av 328 gram amfetamin, 33 gram metamfetamin og 60 gram hasjisj. Amfetaminbeslaget bestod av syv forskjellige beslag med en styrkegrad mellom fem og ni prosent amfetamin. Metamfetaminen hadde en styrkegrad på 24 prosent. Tingretten og lagmannsretten hadde lagt til grunn at hele beslaget tilsvarte ca. 100 gram amfetamin av noenlunde normal renhetsgrad. Høyesterett hadde ikke noe å bemerke til dette. Den lave styrkegraden måtte ha betydning for straffenivået. Tilståelsen, som først og fremst hadde hatt prosessuell betydning ved at saken kunne avgjøres ved tilståelsesdom, kunne derimot bare begrunne en mindre reduksjon av straffen. Høyesterett var etter dette enig med de tidligere instansene i at en straff på ubetinget fengsel i ett år var passende dersom man så bort fra muligheten for å anvende samfunnsstraff. Som følge av domfeltes psykiske problemer - F 40.01 Agorafobi med panikklidelse og F 40.1 Sosialfobi - ble det anført at det burde anvendes samfunnsstraff. Anførselen førte ikke fram. Høyesterett uttalte at det nok kan tenkes spesielle situasjoner hvor alvorlige psykiske problemer kan tilsi at samfunnsstraff anvendes - noe Rt. 2004 side 1596 gir et eksempel på i en sak om vold mot politiet. Men i motsetning til hva som var tilfellet i den saken, var det ikke opplyst at en eventuell soning ville kunne skade en pågående og nødvendig behandling. Da man ikke stod overfor et slikt tilfelle, kunne samfunnsstraff ikke anvendes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen