Ulovlig innførsel av legemidler - lovanvendelse

10.10.2006, HR-2006-01728-A, (sak nr. 2006/1085), straffesak, anke
straffeloven § 162 første leddA (advokat Håkon Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg)

Rt-2006-1190

Dommere: Rieber-Mohn, Sverdrup, Endresen, Coward, Gussgard

Saken gjaldt spørsmålet om en lege som uten tillatelse har mottatt legemidler, klassifisert som narkotika, i postforsendelse fra utlandet, kan rammes av straffelovens § 162 første ledd for ulovlig å ha innført narkotika. I tingretten ble han dømt til betinget fengsel i 20 dager og en bot på 5 000 kroner. Lagmannsretten forkastet domfeltes anke over lovanvendelsen. Høyesterett kom til samme resultat.

Innførselen fra Danmark gjaldt 100 tabletter à 5 mg Hexalid, som inneholder virkestoffet diazepam, og svarer til norske medikamenter som Stesolid, Valium og Vival. Etter omregning svarer innførselen til 12,5 gram hasj. Høyesterett kom til at innførselen var en overtredelse av straffelovens § 162 første ledd. Når narkotikaforskriften var brutt ved at domfelte ikke hadde søkt om innførselssertifikat, spiller det ingen rolle om han var lege med rekvisisjonsrett for denne type medikamenter. Den fremgangsmåte domfelte valgte, umuliggjør kontroll med hans rekvisisjons- og forskrivningspraksis når det gjelder denne type medikamenter. De norske kontrollregler kunne klarligvis ikke sees å være i strid med EØS-avtalens hoveddel og prinsippet om fritt varebytte, slik forsvareren hadde anført.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen