Tap ved et konserninternt aksjesalg - kan det fradragsføres

17.10.2006, HR-2006-01761-A, (sak nr. 2006/327), sivil sak, anke
skatteloven § 10-31 andre ledd, jf. § 6-2
Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Jan Syversen) mot Telenor Eiendom Holding AS (advokat Sverre E. Koch)

Rt-2006-1232

Dommere: Skoghøy, Sverdrup, Øie, Oftedal Broch, Gussgard

Saken gjaldt spørsmålet om Telenor Eiendom Holding AS, som er et selskap i Telenor-konsernet, ved ligningen for 2001 kunne fradragsføre tap ved et konserninternt aksjesalg. I 2001 overdro Telenor Communication AS - som senere har endret navn til Telenor Eiendom Holding AS - sine aksjer i det danske mobiltelefonselskapet Sonofon Holding AS til et søsterselskap i Telenor-konsernet, Dansk Mobil Holding AS. Ved aksjeoverdragelsen oppstod det et realisasjonstap på kr 8 605 074 125. Etter de dagjeldende regler kunne tap ved avhendelse av aksjer fradragsføres, jf. skatteloven § 10-31 andre ledd. Ved ligningen ble imidlertid fradrag nektet på grunnlag av den ulovfestede omgåelses- eller gjennomskjæringsregel i skatteretten. Både tingretten, lagmannsretten og Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for gjennomskjæring og opphevde ligningen.

Høyesterett tok utgangspunkt i at aksjeselskaper som inngår i et konsern, etter norsk skatterett er egne skattesubjekter, jf. skatteloven § 2-2 første ledd bokstav a. Såfremt forholdet ikke fanges opp av særlige rettsregler, og det ikke er grunnlag for gjennomskjæring, kan det da kreves inntektsfradrag for tap ved overdragelse av aksjer fra et selskap til et annet innenfor samme konsern, jf. Rt. 2002 side 456 (Hydro Canada). Etter rettspraksis er det et grunnvilkår for gjennomskjæring at det hovedsakelige formål med disposisjonen har vært å spare skatt. I det foreliggende tilfellet fant Høyesterett at den viktigste begrunnelse for aksjeoverdragelsen var omorganisering av Telenor-konsernet og ønsket om å rendyrke Telenor Eiendom Holding AS som eiendomsselskap. I tillegg ble det innenfor Telenor-konsernet lagt vekt på at man ved å overdra aksjene til Dansk Mobil Holding AS la til rette for å finansiere et senere kjøp av de resterende aksjene i Sonofon Holding AS ved egenkapital. Aksjeoverdragelsen var da hovedsakelig forretningsmessig motivert. For at gjennomskjæring skal kunne foretas, stilles det i tillegg til at grunnvilkåret må være oppfylt, krav om at det ut fra en totalvurdering av disposisjonens virkninger (herunder dens forretningsmessige egenverdi), skattyters formål med disposisjonen og omstendighetene for øvrig fremstår som stridende mot skattereglenes formål å legge disposisjonen til grunn for beskatningen. Siden grunnvilkåret for gjennomskjæring ikke var oppfylt, var det ikke nødvendig å gå inn på en slik totalvurdering. På bakgrunn av statens prosedyre for Høyesterett fant førstvoterende likevel grunn til å knytte noen bemerkninger til hvordan totalvurderingen må gjennomføres i et tilfelle som det foreliggende. Han fant at det ut fra en slik totalvurdering fullt ut var i samsvar med formålet med reglene om fradragsrett for tap på aksjer å gi Telenor Eiendom Holding AS rett til å fradragsføre realisasjonstapet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen