Saken gjelder leges begjæring om midlertidig forføyning for å få utlevert pasientjournaler

25.10.2006, HR-2006-01815-A, (sak nr. 2006/597) sivil sak, kjæremål
Helsepersonelloven § 21 og § 45, tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 15
Akersgaten Legesenter AS (advokat Espen Egseth) mot Håkon Kordahl (advokat Tor-Henry Spjelkevik)

Rt-2006-1275

Dommere: Sverdrup, Endresen, Rieber-Mohn, Øie, Oftedagl Broch

Lege Håkon Kordahl inngikk i 1997 en samarbeidsavtale med Akersgaten Legesenter AS i Oslo, hvor det blant annet fremgikk at Kordahl var selvstendig næringsdrivende og ansvarlig for egen drift som lege. Han flyttet den gang over pasientjournaler for ca. 2400 pasienter til legesenterets dataserver. Da Kordahl sa opp avtalen i 2005 krevde han overført journaler for ca. 1200 fastlegepasienter samt 8-9000 journaler og notater for hans øvrige pasienter.

Oslo byfogdembete tok ikke Kordahls begjæring til følge, da retten fant at en midlertidig ordning ikke var nødvendig for å avverge en vesentlig skade eller ulempe. Pasientjournalene for Kordahls fastlegepasienter ble overført samme dag kjennelsen ble avsagt. Borgarting lagmannsrett fant at Kordahl hadde krav på å få utlevert de øvrige pasientjournalene. Det fremgår av lagmannsrettens premisser og partenes påstand at utleveringskravet bare gjaldt journaler og notater som Kordahl selv hadde skrevet om sine pasienters helse. I sin begrunnelse viste lagmannsretten blant annet til at utlevering var best i samsvar med reglene om legers taushetsplikt, og at en midlertidig ordning var nødvendig for å sikre legens umiddelbare kontroll over taushetsbelagt helseinformasjon. Krav om utlevering og sletting av pasientjournaler som inneholdt nedtegnelser fra mer enn én lege, var ikke gjenstand for prøving i saken. Høyesterett fant at lagmannsretten ga uttrykk for en riktig lovforståelse når den tok utgangspunkt i taushetspliktreglene i helsepersonelloven § 21 og § 45. Retten var enig med lagmannsretten i at taushetsplikten hvilte på Kordahl som den behandlende lege, og at det ikke forelå noe ansvar for Akersgaten Legesenter som kunne begrunne at senteret oppbevarte opplysningene i stedet for Kordahl. Det var heller ingen andre feil ved lagmannsrettens lovtolkning eller saksbehandling, og Høyesterett kom etter dette til at kjæremålet måtte forkastes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen