Grov seksuell utnyttelse av to kvinner tvunget til prostitusjon

25.10.2006, HR-2006-01820-A, (sak nr. 2006/1124), straffesak, anke
Straffeloven § 192 første ledd bokstav a
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Elisabeth Jordan Ramstad)

Rt-2006-1319

Dommere: Endresen, Oftedal Broch, Øie, Sverdrup, Lund

Saken utgjorde en del av et større sakskompleks. En rekke personer ble dømt for forhold som etter den senere lovendring ville ha blitt bedømt som menneskehandel.

Den domfelte lot bakmennene holde to kvinner under bevoktning i et lokale han disponerte. Han stillet deretter til disposisjon en leilighet til den prostitusjonsvirksomhet de to kvinnene ble tvunget til å ta del i. Den domfelte ble som delvis vederlag gitt anledning til å ha sex med de to kvinnene. Han benyttet seg av dette tre ganger med hver av kvinnene. Han fremsatte ikke selv trusler overfor de to kvinnene, men Høyesterett fant at forholdet var riktig subsumert under § 192 første ledd bokstav a, når den domfelte forsettlig utnyttet den tvangssituasjon kvinnene var i. Domfelte var klar over at virksomheten representerte en grov utnyttelse og krenkelse av de to kvinnene, og Høyesterett forkastet hans anke over lagmannsrettens dom på fengsel i 4 år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen