Innhabilitet i straffesak om seksuelle overgrep mot stebarn.

01.11.2006, HR-2006-01859-A, (sak nr. 2006/1145), sivil sak, anke

Domstolloven § 108

A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Rt-2006-1345

Dommere: Coward, Oftedal Broch, Endresen, Tønder, Gussgard

I en ankesak om seksuell omgang med et stebarn under 14 år hadde lagretten svart ja på alle spørsmål. Under den etterfølgende domskonferansen mellom fagdommerne, lagrettens ordfører og tre uttrukne lagrettemedlemmer kom det frem at lagrettens ordfører var styreleder i Senter mot Incest Sør-Trøndelag. Forsvareren, bistandsadvokaten og aktor ble varslet om dette, forsvareren anførte at det forelå inhabilitet, og det ble berammet rettsmøte til behandling av inhabilitetsspørsmålet.

Lagmannsrettens flertall - én lagdommer og de tre lagrettemedlemmene - kom i kjennelse til at lagrettens ordfører ikke var inhabil, mens mindretallet - to lagdommere - mente at det forelå inhabilitet. Lagmannsretten fastsatte etter dette ved dom samme dag straffen til fengsel i to år og tre måneder og oppreisningserstatningen til den fornærmede til 175 000 kroner. Den domfeltes saksbehandlingsanke til Høyesterett førte frem. Den fornærmede hadde hatt en viss kontakt med senteret mot incest, blant annet med en advokat der, og Høyesterett mente at senteret langt på vei kunne oppfattes å representere slike interesser som hun hadde. Selv om styrelederen i sin forklaring gav inntrykk av en nokså begrenset kontakt og identifisering med senteret, måtte det for allmennheten være naturlig i atskillig grad å identifisere ham med senterets virksomhet. Det forelå da slike "særegne omstendigheter" som innebærer inhabilitet etter domstolloven § 108, domstolen var ikke lovlig besatt, og lagmannsrettens dom med hovedforhandling måtte oppheves. Det var for øvrig en feil at de tre lagrettemedlemmene hadde deltatt i avgjørelsen av inhabilitetsspørsmålet, se blant annet straffeprosessloven § 376 e.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen