Spørsmål om ileggelse av alm. tilleggsskatt - til hinder for senere straffeforfølgning

09.11.2006, HR-2006-01893-P, (sak nr. 2006/623), straffesak, anke

Ligningsloven § 12-2 jf. § 12-1 nr. 1 jf. EMK Protokoll 7 artikkel 4

A (advokat Truls DramerI mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Morten Holmboe)

Rt-2006-1409

Dommere: Stang Lund, Skoghøy, Lund, Gussgard, Tjomsland, Oftedal Broch, Flock, Matningsdal, Rieber-Mohn, Bruzelius, Utgård, Øie, Endresen, Sverdrup, Schei

Spørsmål om ileggelse av alminnelig tilleggsskatt for manglende levering av selvangivelse er til hinder for senere straffeforfølgning for grovt skattesvik. Skattyter ble for årene 1996 til og med 2001 skjønnslignet fordi han ikke hadde levert pliktig selvangivelse til Oslo. Han ble samtidig ilagt 30 prosent tilleggsskatt.

I 2004 holdt Oslo ligningskontor bokettersyn hos skattyter. Kontrollen avdekket at det for alle år ikke hadde vært ført regnskap. En beregning av omsetningen viste at samlet overskudd var noe over 4 millioner kroner. Etter at skattyter i juli 2004 ble varslet om endring av ligningen, fastholdt ligningsnemnda i november samme år tilleggsskatten på 30 prosent og forhøyde grunnlaget for enkelte år. Statsadvokatene ved Økokrim satte i desember 2005 skattyteren under tiltale for overtredelser av straffeloven § 286 annet straffalternativ og regnskapsloven § 8-5 samt en rekke bestemmelser i regnskapslovgivningen. Tiltalen omfattet også ligningsloven § 12-2 jf. § 12-1 om grovt skattesvik for blant annet manglende levering av selvangivelser for årene 1996 til og med 2001. Tingretten dømte 17. januar 2006 skattyter til fengsel i ett år, hvorav fullbyrdelsen av åtte måneder av straffen ble utsatt. Han ble også fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet eller ha tillitsverv i noe næringsdrivende selskap for et tidsrom av fem år. Skattyter har anket over saksbehandlingen direkte til Høyesterett. Han anførte at den del av straffesaken som gjaldt manglende levering av selvangivelser, skulle tingretten avvist fordi den etterfølgende straffeforfølgning er i strid med forbudet mot dobbel straffeforfølgning i EMK protokoll 7 artikkel 4. Høyesteretts flertall forkastet anken. Flertallet fant blant annet under henvisning til Den europeiske menneskerettighetsdomstols avgjørelse i 2004 av saken Rosenquist mot Sverige, at ileggelse av alminnelig tilleggsskatt med 30 prosent ikke var til hinder for senere straffeforfølgelse og domfellelse for forsettlig eller grovt uaktsomt skattesvik. En dommer stemte for å ta anken til følge og redusere straffen. Etter hans oppfatning er det norske tilleggsskattesystemet ikke sammenlignbart med det svenske, idet ordinær og forhøyd tilleggsskatt hos oss er uløselig knyttet sammen og utgjør en naturlig helhet, og forhøyd tilleggsskatt klart må anses å gjelde samme forhold som straffesak for skattesvik.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen