Utmåling av straff og oppreisning - seksuell omgang ved å utnytte psykisk utviklingshemmet

09.11.2006, HR-2006-01894-A, (sak nr. 2006/970), straffesak, anke

Straffeloven § 193 annet ledd

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stig-Ole Haug)

Rt-2006-1392

Dommere: Rieber-Mohn, Tønder, Skoghøy, Coward, Gjølstad

Tingretten fant bevist at tiltalte fikk besøk av fornærmede, som er lettere psykisk utviklingshemmet, i sin hytte på en campingplass. Fornærmede var med en bekjent av tiltalte som forlot stedet. Tiltalte tok initiativ til og gjennomførte et samleie med fornærmede, til tross for at hun tydelig ga uttrykk for at hun ikke ønsket det, blant annet ved å spytte på ham.

Tingretten satte straffen til fengsel i 1 år og 6 måneder, og påla domfelte å betale oppreisning til fornærmede med 75 000 kroner. Etter domfeltes anke, satte lagmannsretten fengselsstraffen ned til 10 måneder og oppreisningen til 60 000 kroner. Høyesterett forkastet domfeltes anke over straffutmålingen og oppreisningen. Det ble særlig lagt vekt på at samleiet ble gjennomført mot fornærmedes uttrykkelige protest, og at hun ble ansett som særlig sårbar overfor seksuelle tilnærmelser. Det ble også lagt vekt på lovgivers ønske om en generell skjerpelse av straffen ved sedelighetsforbrytelser. Det ble, som i Rt. 2005 side 154, lagt til grunn at det ikke skal gjelde en norm for oppreisningsbeløpet ved overtredelse av § 193 annet ledd. Beløpet på 60 000 kroner ble ansett passende, særlig under hensyn til at samleiet skjedde mot fornærmedes vilje, og med et sideblikk til den norm som gjelder i voldtektssaker, jf. Rt. 2003 side 1580.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen