Beregning av varetektsfradrag

23.11.2006, HR-2006-1981-A, (sak nr. 2006/1054), straffesak, anke

Straffeloven § 60

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Rt-2006-1469

Dommere: Coward, Rieber-Mohn, Tønder, Utgård, Gussgard

Saken gjaldt beregningen av varetektsfradraget når en varetektsinnsatt etter vedtak av fengselsmyndighetene blir plassert i en avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå.

Lagmannsretten hadde ved beregningen av fradraget ikke anvendt særregelen i straffeloven § 60 første ledd andre punktum om ekstra fradrag når den dømte har vært underlagt fullstendig isolasjon.

Høyesterett kom derimot til at denne regelen gjelder ikke bare når domstolen har truffet avgjørelsen om isolasjon i forbindelse med en varetektsfengsling, men også når isolasjonen er bestemt av fengselsmyndighetene.

Høyesterett la videre til grunn at uttrykket ”fullstendig isolasjon” må forstås på samme måte i straffeloven § 60 som i straffeprosessloven § 186 a, det vil si at den innsatte er utelukket fra fellesskap med alle andre innsatte. Forsvarerens anførsel om at hele oppholdet i høyrisikoavdelingen måtte oppfattes som å være i fullstendig isolasjon, kunne da ut fra fremlagte opplysninger ikke legges til grunn. Det ble gitt forhøyet varetektsfradrag for til sammen 78 dager i fullstendig isolasjon, det vil si et ekstra fradrag på 39 dager.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen