Godkjenning av fotballskade som yrkesskade

15.12.2006, HR-2006-02107-A, (sak nr. 2006/1135), sivil sak, anke

Folketrygdloven § 13-3 annet ledd

A (advokat Terje Scavenius) mot staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kaare Andreas Shetelig)

Rt-2006-1642

Dommere: Stang Lund, Endresen, Bruzelius, Gjølstad, Schei

A spilte profesjonell fotball for Brann i 2002. I en NM-kamp i juni 2002 ble han skadet ved at en motspiller taklet ham kraftig bakfra. Taklingen førte til en skiveutglidning i ryggen.

A sendte i mars 2003 melding om yrkesskade. Trygdemyndighetene avslo å godkjenne hendelsen som yrkesskade. Trygderetten stadfestet fylkestrygdekontorets vedtak. A brakte trygderettens rettsanvendelse inn for Gulating lagmannsrett, som frifant staten. Han anket lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett.

Høyesterett tok utgangspunkt i at risikoen for skade er betydelig for profesjonelle fotballspillere. En vesentlig del av denne risiko faller utenfor yrkesskadedekningen, da skadene er et resultat av ordinær utførelse av arbeid. Den hendelse A ble utsatt for i NM-kampen, atskilte seg imidlertid markert fra spillets ordinære gang og hadde betydelig skadepotensiale. Skaden måtte da anses som en arbeidsulykke etter folketrygdloven § 13-3 annet ledd. Trygderettens kjennelse ble kjent ugyldig på grunn av feil rettsanvendelse.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen