Fastsettelse av bøtestraff for unnlatt innlevering av selvangivelse

8.12.2006, HR-2006-02066-A, (sak nr. 2006/1321), straffesak, anke

Ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav d, jf. kapittel 4

A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Marit Bekkevig)

Rt-2006-1601

Dommere: Bruzelius, Stang Lund, Matningsdal, Endresen, Schei

Saken gjaldt fastsettelse av bøtestraff for unnlatt innlevering av selvangivelse, herunder prosentsatsen for beregningen av tilleggsskatten som skal inkorporeres i boten.

Oslo politidistrikt utferdiget forelegg mot A for å ha unnlatt å levere selvangivelse innen lovpålagt frist i årene 2002 og 2003, jf. ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav d, jf. kapittel 4.

Forelegget lød på en bot på 87 000 kroner, som inkluderte 30 prosent tilleggsskatt for de to inntektsårene på til sammen 72 000 kroner og en beregnet bøtestraff på 15 000 kroner. Forelegget ble ikke vedtatt, og saken oversend til tingretten. A ble der dømt til en bot på 15 000 kroner, subsidiært 15 dager fengsel. Rettens formann stemte for en straff som var i samsvar med forelegget.

Påtalemyndigheten anket til lagmannsretten, som enstemmig avsa dom i samsvar med forelegget for så vidt gjelder boten, men satte den subsidiære fengselsstraffen til 20 dager.

A anket til Høyesterett over straffutmålingen. Ankeforhandling i saken ble første gang holdt i september 2006. Men da det ble reist spørsmål om det ville være riktigere å beregne tilleggsskatteelementet etter 15 prosentsatsen i ligningsloven § 10-4 nr. 1 tredje punktum, ble saken besluttet reassumert slik at partene fikk anledning til å uttale seg om dette.

Da ankeforhandling ble holdt på ny hadde Høyesterett i plenumsavgjørelsen 9. november 2006 avgjort at EMK P 7-4 ikke er til hinder for tilleggsskatt i kombinasjon med straffeforfølgning. Det ble derfor anført at Høyesterett derfor nå bare burde ilegge A en bot og at spørsmålet om tilleggsskatt ble tilbakeført til administrativ fastsettelse. Høyesterett kom imidlertid til at ordningen i Rt. 2004 side 645 bør følges i straffesaker som allerede er reist og hvor påstanden er basert på at det ikke vil bli ilagt tilleggsskatt.

Hensett til lovteksten, lovhistorien og forarbeidene kom Høyesterett til at 15 prosentsatsen i § 10-4 nr. 1 tredje punktum får anvendelse også ved unnlatt levering av selvangivelse. Det ble uttalt at en entydig ligningspraksis i motsatt retning ikke her kunne hindre en tolking som fremstår som den riktige når dette er til fordel for skattyter. Og da øvrige vilkår for bruk av 15 prosentsatsen var oppfylt, la Høyesterett dette til grunn for boten. Høyesterett fant imidlertid ikke grunnlag for noen justering for individuelle forhold. Boten ble deretter fastsatt til 50 000 kroner, subsidiært 15 dager fengsel.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen