Eiendomsskatt på Telenors telenettanlegg

8.12.2006, HR-2006-02069-A, (sak nr. 2006/632), sivil sak, anke

Eiendomsskatteloven § 4 andre ledd tredje og fjerde punktum

Telenor Telecom Solutions AS (adovkat Einar Harboe) mot Modum kommune (advokat Hans O. Bang)

Rt-2006-1585

Dommere: Coward, Oftedal Broch, Sverdrup, Tønder, Lund

Modum kommune hadde besluttet å skrive ut eiendomsskatt på Telenors telenettanlegg i kommunen. Telenor reiste sak og påstod at vedtaket var ugyldig, men fikk ikke medhold verken i tingretten eller lagmannsretten.

Heller ikke Telenors anke til Høyesterett førte frem.

Høyesteretts dom i Rt. 2002 side 94, der telenettet i Nesset kommune ble ansett som ”verk og bruk” i forhold til eiendomsskatteloven § 4 andre ledd, kunne riktignok ikke sees som et prejudikat i forhold til omfanget av skatteplikten for telenettet. Men det måtte følge av tredje og fjerde punktum i den nevnte bestemmelsen at alle elementene i telenettet kunne eiendomsbeskattes. Høyesterett viste blant annet til at elementene er fysisk forbundet i et sammenhengende, stedbundet anlegg, at alle er nødvendige for at anlegget skal fungere, og at telenettet må sees som en sammenhengende kommersiell enhet.

Videre var Høyesterett ikke enig i Telenors innsigelse om at vedtaket innebar en usaklig forskjellsbehandling av aksessnettet i telenettet i forhold til fordelingsnettet for elektrisk kraft, som kommunen ikke hadde beskattet.

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen