Utleie av lokaler som ble brukt til prostitusjon

21.12.2006, HR-2006-02140-A, (sak nr. 2006/1507), straffesak, anke Straffeloven § 202 første ledd bokstav b

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Quigstad)

Rt-2006-1685

Dommere: Sverdrup, Tønder, Coward, Matningsdal, Gussgard

A, som var én av to eiere av Sentrum Pensjonat i X, leide fra april til november 2004 ut rom til et større antall prostituerte. I midten av august holdt politiet et møte med representanter for pensjonatet med sikte på å hindre prostitusjonsvirksomhet på stedet. Etter et par uker ble det etablert et nytt mønster som blant annet innebar at de prostituerte bodde flere på samme rom mens prostitusjonen foregikk i separate rom.

Tingretten idømte A seks måneders fengsel for utleie av lokaler som ble brukt til prostitusjon, jf. straffeloven § 202 første ledd bokstav b. Lagmannsretten fant at A forsettlig overtrådte bestemmelsen både i perioden før og etter møtet med politiet, og idømte ham åtte måneders fengsel.

As anke til Høyesterett førte ikke frem, og straffen ble skjerpet til fengsel i ti måneder. Høyesterett fant ikke grunnlag for å tolke bestemmelsen innskrenkende, slik at bare utleie med det formål å drive bordellvirksomhet ble rammet.

Når det gjaldt straffutmålingen, viste retten til at allmennpreventive hensyn tilsa at det måtte reageres strengt i denne typen saker. I formildende retning ble det blant annet vist til domfelte ikke hadde utvist noen aktivitet for å bringe de prostituerte til pensjonatet. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at domfelte etter møtet med politiet, tillot aktiviteten å fortsette med et nytt utleiemønster som var egnet til å holde prostitusjonen skjult. Det ble også lagt vekt på at prostitusjonsvirksomheten hadde hatt et relativt stort omfang, og at fortjenesten var høy – det var inndratt én million kroner fra hver av de to eierne.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen