Straffutmåling for unnlatt fremmøte til militær førstegangstjeneste

21.12.2006, HR-2006-02146-A, (sak nr. 2006/1343), straffesak, anke

Militær straffelov § 34 andre ledd andre straffalternativ, jf. første ledd

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (generaladvokat Willy Dahl)

Rt-2006-1699

Dommere: Skoghøy, Coward, Flock, Tønder, Gussgard

Ved Oslo tingretts dom 13. mars 2006 var A, født 2. mai 1984, dømt til 24 dagers betinget fengsel for unnlatt fremmøte til militær førstegangstjeneste. Etter påtalemyndighetens anke ble straffen ved dom av Borgarting lagmannsrett 19. mai 2006 skjerpet til 24 dagers ubetinget fengsel.

Under henvisning til at Høyesterett i dom av 2. juni 2006 (Rt. 2006 side 710) hadde myket opp den tidligere strenge straffutmålingspraksis for slike lovovertredelser, anket domfelte til Høyesterett.

Høyesterett tok anken til følge og fastsatte straffen til 14 dagers betinget fengsel. Da lagmannsrettens dom ikke var rettskraftig før Høyesteretts dom av 2. juni 2006 forelå, fant Høyesterett det klart at straffen måtte utmåles i samsvar med retningslinjene i denne dommen. Etter Høyesteretts oppfatning måtte dommen forstås slik at straffen for første gangs uteblivelse fra militær førstegangstjeneste skal settes til betinget fengsel i 14 dager med mindre det foreligger omstendigheter av en slik karakter at det finnes tilstrekkelig å reagere med bot.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen