Utgangspunktet for foreldelsesfristen for krav om erstatning for brannskade som skyldes feilmontering av elektrisk anlegg

22.12.2006, HR-2006-2155-A, (sak nr. 2006/1138), sivil sak, anke
Foreldelsesloven § 10 nr.1

Gjensidige Forsikring (advokat Torleiv Rike) mot Ole K. Karlsen Entreprenør AS (advokat Heikki Giverholt)

Rt-2006-1705

Dommere: Tønder, Coward, Oftedal Broch, Sverdrup, Gussgard

Høyesteretts dom 11. januar 2000 oppsto det brann i kjelleren til Asker politistasjon. Brannen skyldtes en feilmontering av lysdemperutstyret i politiets skytebane. Politistasjonen holdt til i et nyoppført bygg, og feilen forelå da bygget sto ferdig i januar 1997.

Byggherren hadde sin bygningsforsikring i Gjensidige Forsikring, som dekket skaden. Gjensidige reiste regresskrav mot Ole K. Karlsen Entreprenør AS (OKK), som var totalentreprenør, ved forliksklage en dag før det hadde gått tre år siden brannen. Da OKK anførte at kravet var foreldet, besluttet tingretten at det skulle forhandles særskilt om foreldelsesspørsmålet, jf. tvml. § 98 annet ledd.

Gjensidige hadde ikke tatt fristavbrytende skritt inne ett år etter brannen, jf. foreldelsesloven § 10 nr. 1, og spørsmålet var derfor om den alminnelige foreldelsesfristen på tre år begynte å løpe fra tidspunktet for levering av anlegget eller fra tidspunktet da brannen oppsto.

Tingretten fant at foreldelsesfristen tok til å løpe ved leveringen, og at kravet derfor var foreldet. Lagmannsretten kom til samme resultat.

Også Høyesterett kom til at kravet var foreldet. Spørsmålet måtte løses ut fra en fortolkning av foreldelsesloven § 3 nr. 2, jf. nr. 1. Loven og dens forarbeider ga ikke grunnlag for å operere med et annet fristutgangspunkt enn leveringstidspunktet selv om det dreide seg om en følgeskade som først kunne konstateres lang tid etter levering. Heller ikke nyere rettspraksis ga grunnlag for et annet resultat. Rt. 2000 side 679 (Ideal-dommen) og Rt. 2002 side 286 (KPMG-dommen), som begge gjaldt ansvar for rådgivning, ble ikke ansett avgjørende. I motsetning til i disse dommene, der konstatering av mangel var avhengig av en etterfølgende utvikling, var mangelen –monteringsfeilen – til stede på overtakelsestidspunktet. Det ble i denne forbindelse vist til Rt. 2002 side 696 (NEBB-dommen).

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen